Nebupent


APP Pharmaceuticals | Nebupent (Medication)


Desc:

Ang Nebupent / pentamidine ay ginagamit upang maiwasan at gamutin ang mga malubhang impeksyon tulad ng Pneumocystis pneumonia. Ang Nebupent ay isang uri ng antibiotic na nakikipaglaban sa protozoa sa katawan. ...

Side Effect:

Ang mga natatanging epekto na may Nebupent ay hindi pangkaraniwan. Ang mga malubhang epekto ay kinabibilangan ng:isang reaksiyong alerdyi (igsi ng paghinga; pagsasara ng lalamunan; pantal; pamamaga ng mga labi, mukha, o dila; pantal; o paglabo); malabong paningin; sakit sa dibdib o hindi regular na tibok ng puso; kahirapan sa paghinga; pagkahilo, pagkalito, pangangatal sa pananalita o labis na pagkapagod; pagbabago ng ganang kumain; sakit o pangangati sa lokasyon ng pinag-iniksyonan; mga ulser sa bibig o pangangati; matinding sakit sa tiyan; pagdurugo o bruising; malubhang sakit ng ulo; panginginig; pagka-uhaw; o mga pagsumpong. Mga iba pang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring malamang na mangyari. Makipag-usap sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng:mga pagbabago sa panlasa; pagtatae; o pagduduwal o pagsusuka. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nebupent, sabihin sa iyong nangangalaga sa kalusugan o respiratory therapist, o parmasyutiko na kung mayroon kang anumang mga alerdyi; ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng:pagdurugo / sakit sa dugo, mga problema sa paghinga (tulad ng hika), diyabetis, sakit sa bato, mga problema sa atay, paninigarilyo. Ang gamot na ito ay maaaring makapaghilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Ang Nebupent ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (tagal ng QT). Ang pagpapahaba ng QT ay maaaring madalas na magreresulta sa malubhang (bihirang nakamamatay) mabilis / hindi regular na tibok ng puso at iba pang mga sintomas (tulad ng malubhang pagkahilo, malabo) na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kasama ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi nagpapahayag, at mga produktong herbal). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Nebupent nang walang payo ng iyong doktor. ...