Nedocromil sodium - ophthalmic


Allergan | Nedocromil sodium - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Nedocromil ay isang stabilizer ng mast cell, isang klase ng mga gamot na tinatawag na cromones. Ang Nedocromil ophthalmic ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng ocular (mata) ng mga kondisyon ng allergy, tulad ng pamamaga, pangangati, pagtutubig, at pagkasunog. Gamitin ang pampatak sa mata na ito bawat labindalawang (12) oras, o ayos sa dikta ng iyong doktor. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit. Kung nakasuot ka ng mga contact lens, alisin ang mga ito bago ilapat ang gamot na ito at maghintay ng hindi bababa sa labing limang (15) minuto bago ibalik ang mga ito. ...

Side Effect:

Ang Nedocromil sodium-ophthalmic ay ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagiging sanhi ng matinding sama ng reaksyon. Karaniwan, ang mga ito ay hindi gaanong malubha ang epekto na maaaring mangyari:nasusunog ang mata, sumasakit at halos nakapikit na, pangangati o pamumula; sensitibong mata sa ilaw; sakit ng ulo; hindi kasiya-siyang panlasa; o pagsikip ng ilong. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. Kung napansin mo ang anumang iba pang hindi pangkaraniwang pag buntong-hininga o sintomas nito, humanap kaagad ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang sakit, lalo na ang problema sa mga mata. Dahil ang Nedocromil sodium ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...