Nefazodone


Watson Pharmaceuticals | Nefazodone (Medication)


Desc:

Ang alinzodone ay isang pangontra sa depresyon (antidepressant). Ginagamit ito upang gamutin ang pagkalumbay o pagkalungkot, kabilang ang matinding karamdaman sa pagkalumbay. Ang hindizodone ay hindi katulad ng kemikal sa iba pang mga pangkat ng antidepressants, tulad ng mga piling serotonin reuptake inhibitors o SSRIs, tricyclic antidepressants, o monoamine oxidase inhibitors o MAOIs. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang kilalang mga epekto na nauugnay sa nefazodone ay:pagduduwal, pagkahilo, hindi pagkakatulog, pagkabalisa, pagkapagod, tuyong bibig, paninigas ng dumi, pagkahibang, pagkalabo ng paninin, at pagkalito. Bihira ngunit ang Nefazodone ay nauugnay sa priapism o matagal na problema sa pagtayo ng ari. Bagaman ang pagtayo ay karaniwang humupa sa kalaunan, paminsan-minsan ang mga bara ng dugo sa loob ng ari at nagiging sanhi ng malubhang pinsala sa ari. Ang bizzone ay bihirang maaaring magdulot ng pagkapalya ng atay na maaaring magresulta sa pagsalin ng atay. Kung ang mga antidepresan ay hindi na napapatuloy nang agaran, ang mga sintomas ay maaaring mangyari tulad ng pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal, mga pagbabago sa kalooban, o mga pagbabago sa kahulugan ng amoy, panlasa, atbp. Samakatuwid, inirerekomenda na ang dosis ng antidepressant ay mabawasan nang paunti-unti kapag ang therapy ay hindi na napigilan. Ang mga antidepresan ay nadagdagan ang panganib ng pag-iisip at pag-iisip ng pagpapakamatay sa panandaliang pag-aaral sa mga bata at kabataan na may depresyon at iba pang mga sakit sa saykayatriko. Sinumang isinasaalang-alang ang paggamit ng nefazodone o anumang iba pang antidepressant sa isang bata o kabataan ay dapat balansehin ang peligro na ito ng pagpapakamatay sa klinikal na pangangailangan. Ang mga pasyente na sinimulan sa therapy ay dapat na maingat na sinusunod para sa paglala ng klinikal, pag-iisip ng pagpapakamatay, o hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa pag-uugali. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga iniresetang gamot at over-the-counter na ginagamit mo. Kasama dito ang mga bitamina, mineral, produktong herbal, at gamot na inireseta ng ibang mga doktor. Huwag simulan ang paggamit ng isang bagong gamot nang hindi sinasabi sa iyong doktor. Panatilihin sa iyo ang isang listahan ng lahat ng mga gamot na ginagamit mo at ipinakita ang listahan na ito sa sinumang doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nagagamot sa iyo. Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay kapag una mong sinimulan ang paggamit ng isang antidepressant, lalo na kung mas bata ka sa dalawamput apat (24) na taong gulang. Kailangang suriin ka ng iyong doktor sa mga regular na pagbisita nang hindi bababa sa unang labing dalawang (12) linggo ng paggamot. Kaagad na tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga bago o lumalalang mga sintomas tulad ng:mga pagbabago sa mood o pag-uugali, pagkabalisa, pag-atake ng sindak, problema sa pagtulog, o kung nakakaramdam ka ng paghimok, pagiging iritable, pagkagalit, pagkabalisa, pagiging agresibo, hindi mapakali, hyperactive (mental o pisikal), mas nalulumbay, o may mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay o pagsakit sa iyong sarili. ...