Anileridine - oral tablet


Merck & Co. | Anileridine - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang Anileridine, ay isang mabisang analhesika, isang analog ng pethidine. Ang Anileridine ay kapaki-pakinabang para sa pagpapaginhawa ng katamtaman hanggang matinding sakit. Ito rin ay maaaring gamitin bilang analhesikang pandagdag sa pangkalahatang anestesya katulad ng meperidine upang bawasan ang dami ng anestitikong kailangan, para sa pagpaparelaks, at upang bawasan ang laryngospasm. Sa karagdagan, ang Anileridine ay naglalabas ng mga malumay na antihistaminic, spasmolytic at antitussive na epekto. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng gamot na ito ay maaaring may kasamang: pag-iiba ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, malabong paningin, pagkaantok, pagkahilo, tuyong bibig o konstipasyon ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang magpatuloy o maging abala, ipaalam sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may mabuong: mabilis na tibok ng puso, pagkahimatay, pagkalito, pagkakaba, pagkairita, mga sumpong. Sa mga hindi malamang na pangyayaring magkaroon ka ng reaksyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang atensyong medikal. Ang mga sintomas ng reaksyong alerdyi ay may kasamang: pamamantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong: sakit sa baga, problema sa atay, sakit sa puso, sakit sa teroydeo. Ang Addison’s disease, karamdamang sumpong, kasaysayan ng pag-abuso sa droga/alak, mga alerdyi sa gamot. Mag-ingat kung ikaw ay gagawa ng mga gawaing nangangailangan ng agap tulad ng pagmamaneho. Limitahan ang pag-inom ng alak dahil ito ay maaaring makadagdag sa pagkahilo/pagkaantok na epekto ng medikasyong ito. Ang pag-iingat ay inaaabiso sa paggamit ng gamot na ito sa mga matatanda dahil sila ay maaaring mas sensitibo sa mga epekto ng gamot. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...