Neo - Fradin


X-Gen Pharmaceutical | Neo - Fradin (Medication)


Desc:

Ang Neo - Fradin / neomycin ay isang antibiotiko na nakikipaglaban sa bakterya sa katawan. Ginagamit ito upang mabawasan ang panganib ng impeksyon sa panahon ng operasyon ng iyong mga bituka. Ginagamit din ito upang mabawasan ang mga sintomas ng hepatic coma.

Ang antibiotiko na ito ay gumagamot lamang sa mga impeksyon sa bakterya. Hindi ito gumaga para sa mga viral na impeksyon (tulad ng karaniwang sipon, trangkaso). Ang hindi kinakailangang paggamit o maling paggamit ng anumang antibiotiko ay maaaring humantong sa pagbawas na pagiging epektibo nito.

...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring bihirang magdulot ng malubhang mga problema sa bato at pinsala sa nerbiyos, na nagreresulta sa permanenteng pagkawala ng pandinig (kabilang ang pagkabingi o nababawasan na pagdinig) at mga problema sa pag-balanse. Ang mga malubhang epekto na ito ay maaaring mangyari kahit sa mga tao na walang mga suliranin sa bato at pag-inom ng mga karaniwang dosis. Ang suliranin sa pandinig ay maaaring tumagal kapag ang Neo-fradin ay itinigil na. Ang panganib ay nadadagdagan kung ikaw ay mas matanda, mayroong sakit sa bato, o kung mayroon kang isang matinding kawalan ng tubig sa katawan (kakulangan ng tubig). Ang iyong panganib ay nadagdagan din kung nakatanggap ka ng mga mataas na dosis, o sa mas matagal na paggamit ng gamot na ito. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin ka ng pagtunog/pag-ugong sa mga tainga, pagkawala ng pandinig, pagkahilo, o isang hindi pangkaraniwang pagbaba sa dami ng iyong ihi. Ang mga malubhang suliranin sa kalamnan at paghinga ay maaari ring madalang na mangyari. Ang maingat na pagsubaybay ng iyong doktor ay makakapagpabawas ng panganib ng masamang epekto. Maaaring isama sa pagsubaybay ang pandinig, bato, at ihi. Iwasan ang iba pang mga gamot na maaaring madagdagan ang panganib para sa mga malubhang epekto na ito kung kasama ang Neo - Fradin / neomycin. ...

Precaution:

Huwag ka dapat uminom ng Neo - Fradin kung mayroon kang ulcerative colitis, sakit na Crohn’s, ang pagbabara sa bituka, o iba pang nagpapaalab na sakit sa bituka. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato, myasthenia gravis, o sakit na Parkinson. Huwag kailanman uminom ng neomycin sa mas malaking halaga kaysa sa inirerekomenda, o mas mahaba kaysa sa dalawang (2) linggo. Ang mga matataas na dosis o pang-matagalang paggamit ng Neo-Fradin ay maaaring maging sanhi ng malubhang suliranin sa bato, o pagkawala ng pandinig na maaaring hindi mababaligtad. Habang tumatagal ang pag inom ng Neo-Fradin, mas malamang na magkaroon ka ng mga malubhang epekto. Upang matiyak na ang gamot na ito ay hindi nagdudulot ng mga nakakapinsalang epekto, ang gampanin ng iyong bato, at ang iyong nerve at kalamnan ay kinakailangan na masuri nang madalas. Maaaring kailanganin mo rin ang mga pagsusuri sa pandinig. Ang Neo-Fradin ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong katawan. Ang Neomycin ay maaaring makapaminsala sa iyong mga bato, at ang epekto na ito ay nadadagdagan kapag gumagamit ka rin ng ilang iba pang mga gamot na nakakasama sa mga bato. Bago gamitin ang neomycin, sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na ginagamit mo. Mga iba pang gamot (kabilang ang ilang mga over-the-counter na gamot) ay maaaring makasama sa mga bato. Kung ikaw ay ginagamot para sa hepatic coma, iwasang kumain ng mga pagkaing may mataas sa protina. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor tungkol sa anuman at iba pang mga paghihigpit sa pagkain, inumin, o aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang Neo - Fradin nang walang payo ng iyong doktor. ...