Neostigmine bromide - oral


Hospira | Neostigmine bromide - oral (Medication)


Desc:

Ang Neostigmine ay ginagamit upang mapabuti ang paglakas ng kalamnan sa mga pasyente na may isang tiyak na sakit sa kalamnan na tinatawag na myasthenia gravis. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pag epekto ng mga kemikal sa katawan na kaakibat ng komunikasyon sa pagitan ng mga simbuyo ng nerve at paggalaw ng kalamnan. Ito ay isang inireseta lamang na gamot at dapat na inumin, may kinain man o wala, ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nababatay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalasan ang pag inom kung wala ang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Neostigmine ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; matinding pagtatae; pag-atake (kombulsyon); pagkawala sa sarili, kawalan ng malay; mga suliranin sa paningin; mabilis, mabagal, o hindi pantay na pagtibok ng puso. Kung napapansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay ang mga sumusunod na sintomas:pagpapawis o pag-ihi higit ng sa dati; pagtulo ng laway, matubig na mga mata; init o nangingilabot na pakiramdam; pagduduwal, pagsusuka, banayad na sakit sa tiyan; pagkahilo, pagka-antok, panghihina, sakit ng ulo; banayad na pangangati o pantal sa balat; o pulikat, sakit sa kasu-kasuan. Kung mayroon man sa mga ito na nagpapatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:pag-atake, hika, sakit sa puso tulad ng mabagal, hindi regular na pagtibok ng puso, o coronary artery disease, isang tiyak na sakit sa nerbiyos na tinatawag na vagotonia, hyperthyroidism, mga suliranin sa tiyan o bituka tulad ng malubhang pagtigas ng dumi, ulser, o megacolon. Sapagkat ang Neostigmine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming may alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...