Anisindione oral


Schering-Plough | Anisindione oral (Medication)


Desc:

Ang Anisindione ay tinukoy para sa prophylaxis at paggagamot ng venous thrombosis at sa ekstensyon nito, sa paggagamot ng atriyal na pibrilasyong may kasamang embolisasyon, sa prophylaxis at paggagamot ng pulmonyang embolismo, at bilang pandagdag sa paggagamot ng coronary occlusion. Katulad ng phenindione, kung saan ito ay kemikal na kaugnay, ginagamit ng anisindone ang terapiyutikong aksyon nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga gawain ng prothrombin sa dugo. ...

Side Effect:

Sa pangkalahatan, sila ay maaaring hatiin sa 2 kategorya: sa mga may kasamang abnormal na pagdurugo at ibang epektong walang abnormal na pagdurugo. Ang pagdurugo at/o necrosis ay isa sa mga panganib ng paggagamot kasama ng kahit anong anticoagulant at ang mga pangunahing seryosong mga komplikasyon ng terapiya. Ang mga masamang reaksyong naiulat sunod sa terapiya ay may kasamang coumarin o indanedione anticoagulant ay may kasamang: pagduduwal, pagtatae, pyrexia, dermatitis o exfoliative dermatitis, urtikarya, alopesya, at sugat sa bibig o mga ulser sa bibig. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga problemang pagdurugo (ulser o matagal at malakas na regla), dyabetis, sakit sa teroydeo, sakit sa atay, sakit sa bato, altapresyon, sakit sa puso, mga inpeksyon, kamakailan lamang na operasyon, mga alerhiya (lalo ng alerhiya sa gamot). Kung ikaw ay mayroong sakit na nagsasanhi ng pagsusuka, pagtatae o lagnat ng higit sa ilang mga araw, kontakin ang iyong doktor dahil ang mga epekto ng gamot na ito ay maaaring mabago. Iwasan ang biglang pagbabago sa iyong diyeta o pagkonsumo ng alak. Lalo ng iwasan ang pagkain ng madaming pagkain o suplementong bitaminang mayaman sa bitaming K ng walang abiso ng iyong doktor. Mahalaga na lahat ng mga doktor, dentista at propesyonal sa alagang pangkalusugang nag-aalaga sa iyo na alam na ikaw ay gumagamit nito upang maiwasan nila ang pagriresta ng ibang mga medikasyong maaaring sumalungat sa mga epektong ito. ...