Neurontin


Pfizer | Neurontin (Medication)


Desc:

Ang Neurontin / gabapentin ay isang kontra-epilepsya na gamot, na tinatawag ding pangontra sa kombulsyon. Nakakaapekto ito sa mga kemikal at sistema ng katawan na kasangkot sa sanhi ng mga pag-sumpong at ilang uri ng mga sakit. Ang Neurontin ay ginagamit nang mag-isa o kasama ang iba pang mga gamot upang gamutin ang mga pagsumpong na sanhi ng epilepsy sa mga matatanda at bata na hindi bababa sa labing-dalawang (12) taong gulang. Ginagamit din ang Neurontin sa iba pang mga gamot upang gamutin ang bahagyang mga pagsumpong sa mga bata na 3 hanggang 12 taong gulang. Ang Neurontin ay ginagamit din sa mga may sapat na gulang upang gamutin ang sakit sa nerbiyos na dulot ng herpes virus o pakat (herpes zoster). ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng gabapentin ay pagkahilo, pagka-antok, ataxia, pagkapagod, pagpapanatili ng likido, poot, pagkahilo at pagsusuka. Ang iba pang mga salungat na kaganapan na nauugnay sa gabapentin ay may kasamang pagtaas ng presyon, pagkawala ng gana, pantal, pagsakit ng kasu-kasuan, sakit sa paggalaw, at pulmonya. Ang mga gamot na kontra-epilepya ay nauugnay sa mas mataas na peligro ng pag-iisip at pag-uukol sa pagpapakamatay. Ang sinumang isinasaalang-alang ang paggamit ng mga gamot na pangontra sa epilepsya ay dapat balansehin ang peligro na ito ng pagpapakamatay sa klinikal na pangangailangan. Ang mga pasyente na sinimulan sa terapewtika ay dapat na maingat na sumusunod para sa paglala ng klinikal, pag-iisip ng pagpapakamatay, o hindi pangkaraniwang mga pagbabago sa pag-uugali. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang Neurontin kung ikaw ay alerdyi sa gabapentin. Bago inumin ang Neurontin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato, atay, o sakit sa puso. Maaaring magkaroon ka ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang gumagamit ng Neurontin. Kailangang suriin ka ng iyong doktor sa regular na pagbisita. Iulat ang anumang mga bago o lumalalang mga sintomas sa iyong doktor, tulad ng:mga pagbabago sa ugali o pag-uugali, pagkabalisa, pagkalungkot, o kung sa tingin mo ay nabalisa, may galit, hindi mapakali, sobrang aktibo (sa isip o pisikal), o may mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay o pagsasakit sa iyong sarili. Huwag ihihinto ang pag-inom ng Neurontin para sa mga pagsumpong nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Maaaring tumaas ang iyong pag-atake kung hihinto ka sa paggamit ng Neurontin bigla. Maaaring kailanganin mong gumamit ng mas kaunti bago mo ihinto ang paggamot nang lubusan. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung ang iyong mga pag-sumpong ay lumala o mas madalas kang mayroon nito habang umiinom ng Neurontin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...