Nevirapine


Unknown / Multiple | Nevirapine (Medication)


Desc:

Ang Nevirapine ay ginagamit kasama nang iba pang mga gamot upang gamutin ang impeksyon sa immunodeficiency virus (HIV), sa mga pasyente na mayroon o walang nakuha na immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang Nevirapine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas sa dami ng HIV sa dugo. Hindi nakakagamot ang Nevirapine sa HIV at maaaring hindi ka mapigilan na magkaroon ng mga sakit na nauugnay sa HIV. Hindi pinipigilan ng Nevirapine ang pagkalat ng HIV sa ibang tao. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng nevirapine ay pamamantal, sakit ng ulo, pagtatae, pagduduwal, lagnat, sakit sa tiyan at sakit sa kalamnan (myalgia). Ang pinaka-seryosong epekto ay ang pagpalya ng atay at malubhang reaksyon sa balat. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa atay (tulad ng hepatitis B o C, Cirrhosis), dialysis sa bato, lactose o galactose intolerance. Bihirang-bihira per ang gamot na ito ay maaaring makapagpapa-antok ng tao. Huwag magmaneho o gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Upang mabawasan ang iyong panganib sa pagkalat ng sakit sa HIV sa iba, palaging gumamit ng isang epektibong pamamaraan ng hadlang (latex o polyurethane condoms / dental dams) sa lahat ng sekswal na aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan, ngunit ang mga gamot sa HIV ay karaniwang ibinibigay ngayon sa mga buntis na may HIV. Ang Nevirapine ay dumadaloy sa gatas ng suso. Dahil ang gatas ng suso ay maaaring magpadala ng HIV, huwag magpapasuso. ...