Niacin and lovastatin


Kos Pharmaceuticals, Inc. | Niacin and lovastatin (Medication)


Desc:

Ang kumbinasyon ng Niacin at lovastatin ay ginagamit kasama ng isang tamang diyeta upang matulungan ang mas mababang masamang kolesterol at taba (tulad ng LDL, triglycerides) at upang maitaas ang magandang kolesterol (HDL) sa dugo. Ang Niacin ay kilala rin bilang bitamina B3 (nicotinic acid), isa sa mga bitamina B. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng kolesterol na ginawa ng atay at sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na alisin ang mga taba mula sa dugo. Ang Niacin ay kilala rin bilang bitamina B3 (nicotinic acid), isa sa mga bitamina B. Ang Lovastatin ay kabilang sa isang grupo ng mga gamot na kilala bilang mga statins. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng kolesterol na ginagawa ng atay. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ang hindi kasingtulad ngunit malubhang epektong nito ay nangyayari:sakit sa mga paa / kasukasuan, pagkapagod, pamamaga ng mga sakong / mga paa / mga kamay, pag-igsi ng paghinga, mabilis na pag-tibok ng puso, madaling magkapasa / pagdurugo, itim / pag-imbak ng dumi, pagsuka na parang kasing hawig ng base ng kape. Pamumula (pag-iinit / pamumula / pangangati / pangingilabot ng balat, lalo na ng mukha / leeg), pagpapawis, pagsakit ng ulo, pagkahilo, o panginginig ay maaaring mangyari sa loob ng 2 hanggang 4 na oras pagkatapos ng pag-inom ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring madalas na magdulot ng mga suliranin sa kalamnan (na kung saan maaaring bihirang humantong sa isang malubhang kondisyon na tinatawag na rhabdomyolysis). Humingi nang agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi, kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Maaari kang mahilo sa gamot na ito. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga ganyang aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa niacin o lovastatin; o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng mga:sakit sa atay, sakit sa bato, pag-inom ng alkohol, ulser sa tiyan / bituka, mga problema sa pagdurugo (tulad ng mababang platelet), mababang antas ng pospeyt sa dugo, gota. ...