Antabuse


Actavis | Antabuse (Medication)


Desc:

Ang Antabuse ay isang gamot na may lamang mga aktibong sangkap na disulfiram, isang alcohol antagonist na gamot, ginagamit upang gamutin ang kronik na alkoholismo. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pakikialam sa metabolism ng alkohol na nagriresulta sa mga hindi kaaya-ayang epekto kapag kumonsumo ng alak. Huwag iinom ng alak habang gumagamit ng Antabuse at huwag gagamit ng Antabuse sa loob ng 12 na oras pagkatapos uminom ng alak. Gamitin ito ng eksaktong gaya ng direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Ang matindi at minsang nakamamatay na mga problema ay nangyari sa mga pasyenteng gumagamit ng disulfiram kahit walang naunang kasaysayan ng mga problema sa atay. Humingi ng agarang tulong medikal kung alinman sa mga epektong ito ang mangyari: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; sumpong; matinding pagkapagod; ihing madilim ang kulay; paninilaw ng balat o mga mata (jaundice); malaking pagbabago sa ganang kumain; panghihina; pagkahilo o kawalan ng koordinasyon; o matinding pagtatae o pagsusuka. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay mas malamang na mangyari, tulad ng: pamamantal o tigyawat; malumanay na sakit ng ulo; malumanay na pagkahilo o pagkapagod; pagkainutil; lasang metal sa bibig; o namaga o may sugat na dila. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay o bato, dyabetis, sakit sa teroydeo, pinsala sa utak o mga karamdaman sa pag-iisip, epilepsi o ibang mga karamdamang sumpong. Ang gamot na ito ay pinagbabawal sa mga sumusunod na kondisyon: coronary heart disease; pagpapalya ng puso; mataas na presyon ng dugo (altapresyon); kasaysayan ng atakeng serebral;; matinding personalidad na karamdaman; sikotikong sakit; o mga taong nasa panganib ng pagpapakamatay. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...