Nilandron


Sanofi-Aventis | Nilandron (Medication)


Desc:

Ang Nilandron / nilutamide na mga tableta ay ginawa para magamit kasama ng operasyon ng pagkakapon para sa paggamot ng metastatic (kumalat na) prostate cancer (Stage D2). Ang Nilandron na mga tableta ay maaaring inumin na mayroon o walang kinain. Para sa pinakamataas na benepisyo, ang paggamot sa Nilandron ay dapat magsimula sa parehong araw o sa araw pagkatapos ng operasyon ng pagkakapon. Ang inirekumendang sukat/dami ay 300mg isang beses sa isang araw sa loob ng 30 araw, na sinusundan pagkatapos ng 150mg isang beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto, ihinto ang pag-inom ng Nilandron, at humingi ng agarang atensyong medikal o ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor: ang reaksiyong alerdyi (nahihirapan sa paghinga; pagsara ng iyong lalamunan; pamamaga ng iyong labi, dila, o mukha; o pamamantal ), pag-igsi ng paghinga, ubo, pananakit ng dibdib, o lagnat; pinsala sa atay (paninilaw ng balat o mga mata, maitim na ihi, pangangati, patuloy na pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa taas ng kanang bahagi ng tiyan, o hindi maipaliwanag na mga sintomas na kagaya sa trangkaso). Ang iba pang mga hindi gaanong seryosong epekto ay inaasahang mas maaaring mangyari. Patuloy na uminom ng nilutamide at kausapin ang iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng: pamumula at pag-iinit ng katawan at mukha; pagkahilo; paninigas ng dumi pagduwal o pagsusuka; pantal sa balat; walang gana kumain; nabawasan ang libido; kawalan ng kakayahang makabuo ng bata, o problema sa paningin sa kadiliman o iba pang mga pagbabago sa paningin. ...

Precaution:

Bago simulan ang paggamot sa Nilandron, tiyaking ipaalam sa iyong doktor ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na iyong iniinom (kabilang ang reseta, mga gamot na nabibili ng walang reseta, mga bitamina, mga halamang gamot, atbp. ). Huwag uminom ng aspirin, o mga produktong naglalaman ng aspirin maliban kung partikular na pinapayagan ito ng iyong doktor. Karaniwang ibinibigay sa mga kalalakihan ang mga anti-androgen. Kung ang Nilandron ay ibinigay sa babae, dapat iwasan ang pagbubuntis. Huwag magpasuso habang umiinom ng Nilandron. ...