Nimodipine - oral


Teva Pharmaceutical Industries | Nimodipine - oral (Medication)


Desc:

Ang Nimodipine ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na calcium channel blockers. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas na nagreresulta mula sa isang pumutok na daluyan ng dugo sa utak na kilala bilang subarachnoid hemorrhage. Ang Nimodipine ay maaari ring magamit upang mabawasan ang mga problema na sanhi ng isang atake sa serebral/stroke. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring sanhi ng Nimodipine ay ang mga:pagkahilo, pagkatulala, pamumula, o pamamaga ng mga bukong-bukong o mga paa. Kung mayroon man sa mga ito na nagpapatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. Mas bihira ngunit angmalubhang epekto nito ay kinabibilangan nang mga:panghihina, mabagal o mabilis na pagtibok ng puso, malubhang pagsakit ng tiyan, pagdurugo ng tiyan, kawalan ng kakayahan nang pagdudumi nang higit sa 3 araw, malubhang pagduduwal o pagsusuka, pagbabago ang paningin. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang reaksiyong alerdyi ay bihira ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung mayroon man sa mga sumusunod na sintomas na ito ang nagaganap:pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pagpantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:pagsakit ng dibdib o pag-atake sa puso, mababang presyon ng dugo, kalian lang na pagka-pinsala sa ulo, o sakit sa atay. Dahil ang Nimodipine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang ligtas na aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...