Nimotop


Bayer Schering Pharma AG | Nimotop (Medication)


Desc:

Ang Nimotop / nimodipine ay ginagamit upang maiwasan ang pinsala sa utak na dulot ng pagkabawas ng daloy ng dugo sa utak na nagreresulta sa aneurysm, isang malaking pumutok na ugat na daluyan ng dugo sa utak. Ito ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na calcium channel blockers. Ang Nimotop / nimodipine ay nakakarelaks (nagpapalawak), nang mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng daloy ng dugo. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos nang paggamit ng gamot na ito tulad ng mga:pagkahilo, pagkatulala, pamumula, o pamamaga ng mga kasu-kasuan / o mga paa. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumalala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari kagaya ng:panghihina, mabagal o kaya mabilis na pagtibok ng puso. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na ito ay nangyayari:matinding pagsakit ng tiyan, pagdurugo ng tiyan, kawalan ng kakayahan ng pagdumi nang higit sa 3 araw, matinding pagduduwal / pagsusuka, pagbabago ng paningin. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi na ito na maaaring kabilang ang mga:pagpapantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nimotop, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay, mababang presyon ng dugo, mataas na presyon ng dugo (pagtaas ng presyon) kung saan gumamit ka ng gamot, o isang kasaysayan ng mga suliranin sa puso tulad ng isang mabagal na ritmo ng puso, pagpalya ng puso, o atake sa puso. Iwasan ang pag-inom ng alkohol habang gumagamit ka ng Nimotop. Ang alkohol at Nimotop ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo, pagka-antok, o pagkahilo. Huwag ihinto ang paggamit ng Nimotop nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nagsisimula ka nang maging magaling. Kapag tumitigil ka sa pag-inom ng gamot, maaaring lumala ang iyong kondisyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Nimotop nang walang payo ng iyong doktor. ...