Niravam


Schwarz Pharma | Niravam (Medication)


Desc:

Ang Niravam / alprazolam ay ginagamit upang gamutin ang ilang mga pagkabalisa at pagkataranta. Ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Kumikilos ito sa utak at nerbiyo na makagawa ng isang pagpapakalma na epekto at makakatulong na mapawi ang mga sintomas ng pagkataranta at pagkabalisa. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga epekto ng isang tiyak na natural na kemikal sa katawan (GABA). Gamitin/Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig at ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Ang iyong dosis ay maaaring unti-unting nadadagdagan hanggang magsimulang gumana nang maayos ang gamot. Sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor upang mabawasan ang panganib ng mga epekto. Mas mainam na huwag uminom ng gamot na ito na may mga matataas na taba ng pagkain dahil maaaring mabagal ang pagsipsip. ...

Side Effect:

Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang nararamadam na mga anumang malubhang epekto:hindi pangkaraniwang peligro sa pag-uugali, hindi napagbabawalan, walang takot sa panganib; nalulumbay sa kalagayan, mga saloobin ng pagpapakamatay o pagsakit sa iyong sarili; labis na aktibo, pagkabalisa, pagka-poot, kagulumihanan; pakiramdam ng pagkawala sa sarili, pagsusumpong; pangi-ngisay (kombulsyon); pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o halos hindi; pagkibot ng kalamnan, panginginig; o paninilaw (pagdidilim ng balat o mata). Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagka-antok, pagkahilo, pakiramdam ng pagiging magagalitin; amnesia o pagkalimot, problema sa konsentrasyon; suliranin sa pagtulog (hindi pagkakatulog); panghihina ng kalamnan, kawalan ng balanse o koordinasyon, pangangatal sa pagsasalita; malabong paningin; pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagbabago-bago ng gana sa pagkain o timbang; paglalaway, karagdagang pagpapawis; o pagkawala ng interes sa pakikipagtalik. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang mga:pagpantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Niravam, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi o kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal:suliranin sa paghinga, glaucoma, sakit sa bato o atay, o isang kasaysayan ng pagkalungkot, pag-iisip nang pagpapakamatay, o pagkagumon sa mga gamot o alkohol. Huwag uminom ng alak habang gumagamit ng Niravam. Ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang mga epekto ng alkohol. Ang Niravam ay maaaring makaugalian at dapat na gamitin lamang ng tao sa pagkakareseta nito. Hindi ito dapat ibinabahagi sa ibang tao, lalo na sa isang taong may kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pagkagumon. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga depekto sa panganganak o sa isang hindi pa ipinanganak na sanggol. Huwag gamitin ang Niravam kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. ...