Nitazoxanide - oral tablet


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Nitazoxanide - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang Nitazoxanide ay kabilang sa klase ng mga gamot na tinatawag na antiprotozoal agents na gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng ilang mga protozoa na sanhi ng pagtatae. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang pagtatae sa mga matatanda at bata na sanhi ng protozoa Giardia lamblia at protozoa Cryptosporidium parvum. Ang Nitazoxanide ay dapat na inumin gamit ang bibig na may kasamang pagkain, tuwing ika-12 oras sa loob ng 3 araw, o tulad ng direksyon ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang sukat/dami o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Nitazoxanide ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na hindi gaanong seryosong epekto: pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pagkasira tiyan, pagsusuka, pagbago ng kulay na ihi. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas malubhang masamang reaksyon ay inaasahang hindi mangyari, ngunit kung sakaling mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang reaksiyong alerdyi, humingi kaagad ng atensyong medikal: pantal na may pamumula, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha , o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, sakit sa bato, o mahinang immune system tulad ng impeksyong HIV. Hindi nirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito sa mga buntis at nagpapasuso ng walang payo galing sa Doktor. ...