Nitrazepam - oral capsule, tablet


Zentiva | Nitrazepam - oral capsule, tablet (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Nitrazepam sa paggamot ng mga kaguluhan - insomya, hindi mapakali na pagtulog at mahirap na pagtulog - at emosyonal na tensyon, pagkabalisa ng nerbiyos, pagkabalisa, mental na depresyon, na sinamahan ng mga kaguluhan ng normal na ritmo ng pagtulog. Mga karamdaman sa pagtulog sa mga matatanda at bata. Gumamit ng minimum na mabisang dosis. Ang paggamot ay hindi dapat lumagpas sa apat na linggo at, kung maaari, ay paulit-ulit. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang pagkaantok, pagkahilo, pagkalipong ng ulo, pagkapagod, o pagkawala ng koordinasyon. Pananakit ng ulo, pagkasira ng tiyan, pagkalito ng kaisipan, pagtatae, pagduwal, o pagsusuka ay bihirang mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipaalam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: isang mabilis / kabog / hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa paningin, mabagal na pagsasalita, pagkalito, pagkalungkot, pagkamayamutin, mga pagbabago sa pag-uugali. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Dapat gamitin ang Nitrazepam nang may pag-iingat sa mga matatanda dahil maaari itong lumala kasama ng mga epektong dulot ng nitrazepam, tulad ng pagkalito o kawalan ng koordinasyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Ang mga driver at taong may propesyon na nangangailangan ng mahigpit na pagganap ng psychomotor ay dapat na iwasan ang paggamit ng nitrazepam. Bago kumuha ng nitrazepam, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: respiratory depression (kapag ang paghinga ay mas mabagal o/at mas malalim kaysa sa normal), pabago-bagong myasthenia gravis (sakit na nagpapahina ng kalamnan), acute pulmonary insufficiency (pagkabigo ng balbula ng puso papunta sa baga, na nagdudulot ng pagbalik ng daloy ng dugo sa kanang ibabang silid(ventricle) ng puso), matinding mga problema sa atay, sleep apnea syndrome (pansamantalang paghinto ng paghinga kapag natutulog), pobya/matinding takot (hindi makatuwirang takot sa isang bagay), hindi makatuwirang pagkahumaling sa isang bagay/tao/gawain o chronic psychosis. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ang alinman sa mga sumusunod: anumang mga problema sa atay o bato, mga kondisyon sa puso o sakit sa pag-iisip, mga karamdaman sa pagtulog, o isang kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol o droga. Bago mag-opera, sabihin sa iyong doktor o dentista na kumukuha ka ng gamot na ito. ...