Antibacterials - ophthalmic, otic


Alcon | Antibacterials - ophthalmic, otic (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang mga inpeksyon sa mata (ng mata) o tainga (ng tainga). Kung ang sobrang dosis ay paghinalaan, kontaikin ang iyong lokal na pangkontrol sa lasong sentro o emerhensiyang silid agad. Sa paglalagay ng medikasyon sa mata o tainga, maghugas muna ng kamat. Upang maiwasan ang kontaminasyon, mag-ingat na huwag hawakan ang pamatak o tubo o hayaang sumayad ito sa apektadong bahagi. Haluin ng maayos bago gamitin. ...

Side Effect:

Ang mga sintomas ng reaksyong alerdyi ay may kasamang: pamamantal, pangangati, pamumula, pamamaga o diskarga (kasama sa mata o taingang bahagi), hirap sa paghina. Kung ikaw ay may mapansing mga epektong hindi nakalista sa taas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. Ang medikasyong ito ay maaaring pansamantalang mahapdi sa unang paglagay. Kung ang epektong ito ay tumagal o lumala, ipaalam ng maagap sa iyong doktor. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: lahat ng nakaraang mga problema sa mata o tainga, kung ikaw ay gumagamit ng lenteng kontak, kahit anong alerhiya. Ang paningin ay maaaring pansamantalang lumabo pagkatapos maglagay ng medikasyon sa mata. Mag-ingat kapag magmamaneho o gumagawa ng mga gawaing nangangailangan ng malinaw na paningin. Ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang habang nagbubuntis o nagpapasuso kung malinaw na kinakailangan. Konsultahin ang iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. ...