Nolvadex


AstraZeneca | Nolvadex (Medication)


Desc:

Binabawasan ng Nolvadex/tamoxifen citrate ang paglitaw ng kanser sa kabilang suso sa mga pasyente na tumatanggap ng adjuvant Nolvadex therapy para sa kanser sa suso. Ang Nolvadex ay ipinapayo para sa paggamot ng node-positive na kanser sa suso sa mga kababaihan kasunod sa kabuuang pagtatanggal (total mastectomy) ng suso o pagtanggal sa ilang bahagi (segmental mastectomy) ng suso , axillary dissection, at breast irradiation. Sa mga kababaihang malamit nang mag-menopause na may kumalat/metastatic na kanser sa suso, ang Nolvadex ay isang kahalili sa oophorectomy o ovarian irradiation. Ang mga katibayan ay nagpapahiwatig na ang mga pasyente na may mga bukol na positibo sa estrogen receptor ay mas malamang na makinabang mula sa Nolvadex therapy. Ang Nolvadex ay epektibo sa paggamot ng metastatic/kumalat na kanser sa suso sa mga kababaihan at kalalakihan. ...

Side Effect:

Sa paggamit ng Nolvadex therapy, napakabihirang maiulat ang erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, bullous pemphigoid, interstitial pneumonitis, at bihirang ulat ng mga reaksyong lubhang-sensitibo kabilang ang angioedema, ngunit mayroong mga naiulat na. Sa ilan sa mga kasong ito, ang oras ng magsimula ang epekto ay higit sa isang taon. Ang hindi gaanong naiulat na masamang reaksyon ay ang pagdurugo ng pwerta, paglalabas ng likido/sekrisyon ng pwerta, iregularidad sa pagreregla, pamamantal ng balat at pananakit ng ulo. Karaniwan ang mga ito ay hindi gaano kalubha upang maging dahilan ng pagbawas ng dosis o paghinto ng paggagamot. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Nolvadex, sabihin sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Kung mayroon kang kanser na nasa daanan ng gatas lamang, o kung umiinom ka ng gamot na ito upang maiwasan ang kanser sa suso, kung gayonman ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumonsulta sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: nagkaroon ng pamumuo ng dugo (hal. pamumuo ng dugo at sa mga malalalim na ugat, pulmonary embolism, istrok/atake sa utak), mga kondisyong nangangailangan pampalabnaw ang dugo ( tulad ng warfarin); mataas na kolesterol / triglyceride, limitado o walang kakayahang maglakad (immobility), diyabetes, altapresyon, paninigarilyo, katarata, sakit sa atay. Kung mayroon kang kanser sa suso at kasaysayan ng pamumuo ng dugo / istrok/atake sa utak, maaari o hindi ka maaaring kumuha ng tamoxifen. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para magamit sa panahon ng pagbubuntis dahil maaari itong makapinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol. Kumunsulta sa iyong doktor para sa karagdagang detalye. Ang mga kababaihang nasa edad ng panganganak ay dapat magsimula sa tamoxifen sa panahon ng kanilang pagreregla o siguraduhing hindi buntis bago simulan ang gamot. Inirerekumenda na ang kalalakihan at kababaihan na gumagamit ng gamot na ito ay gumamit ng dalawang mabisang hindi hormonal na uri ng pagkontrol ng pagbubuntis (Condom at diaphragms na may spermicide) habang umiinom ng gamot na ito at sa loob ng 2 buwan matapos itigil ang gamutan. Huwag magpasuso habang umiinom ng gamot na ito. ...