Norethindrone - oral contraceptive


Amphastar Pharmaceuticals | Norethindrone - oral contraceptive (Medication)


Desc:

Ginagamit ang gamot na ito upang maiwasan ang pagbubuntis. Ito ay madalas na tinatawag bilang mini-pill sapagkat wala itong nilalaman na anumang estrogen. Ang Norethindrone (isang uri ng progestin) ay isang hormon na pumipigil sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagbabago sa sinapupunan at cervical mucus upang gawing mas mahirap para sa isang itlog na matagpuan ang similya (pagbuo) o para mahirapan ang nabuong itlog na kumapit sa dingding ng sinapupunan (pagtatanim) . Ang regular na paggamit ng mini-pill ay pumipigil sa paglabas ng isang itlog (obulasyon) sa halos kalahati ng mga babaeng gumagamit nito. Habang ang mini-pill ay mas epektibo kaysa sa ilang ibang mga pamamaraan ng pagkontrol ng pagbubuntis (hal. , Condom, cervical cap, diaphragm), hindi ito gaanong epektibo kaysa sa estrogen / progestin na pangkontrol sa pagbubuntis sapagkat hindi nito tuluy-tuloy na pinipigilan ang obulasyon. Karaniwan itong ginagamit ng mga kababaihan na hindi maaaring uminom ng estrogen. Para sa pinakamabisang benepisyo, napakahalagang inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng inireseta. Ang paggamit ng gamot na ito ay hindi nagpprotekta sa iyo o sa iyong kabiyak laban sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik (hal. , HIV, gonorrhea). ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pamumulikat ng kalamnan/ pakiramdam ng kabusugan sa tiyan, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkapagod, paninigas ng dibdib, pagbawas ng laki ng dibdib, tagiyawat, malangis na anit, paglalagas ng buhok, pagtaas ng timbang, at impeksyon sa ari ng babae ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Ang iyong mga regla ay maaaring dumating ng mas maaga o huli, mas maikli o mas mahaba, mas marami o mas kaunti kaysa sa normal. Maaari ka ring magkaroon ng ilang papatak-patak na pagdurugo sa pagitan ng mga pagreregla, lalo na sa unang ilang buwan ng paggamit. Kung ang pagdurugo ay tumatagal (higit sa 8 araw) o hindi pangkaraniwan ang dami, makipag-ugnayan sa iyong doktor. Kung hindi ka dinatnan ng 2 magkasunod na buwan (o 1 buwan kung ang tableta ay hindi nagamit nang maayos), makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa isang pagsusuri sa pagbubuntis. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi madalas ngunit malubhang epekto ay nagaganap: depresyon, hindi pangkaraniwang pagtubo ng buhok sa mukha/katawan, pamamaga ng bukung-bukong / paa. Ang gamot na ito ay maaari, ngunit bihirang maging sanhi ng malubhang (minsan nakamamatay) na mga problema mula sa pamumuo ng dugo (hal. , Pulmonary embolism, istrok/atake sa utak, atake sa puso). Humingi ng agarang medikal na atensiyon kung nakakaranas ka: biglaang hirap sa paghinga, kirot sa dibdib/panga/kaliwang braso, pagkalito, pag-ubo ng may dugo, biglaang pagkahilo / nahimatay, pananakit/pamamaga/pag-iinit sa singit/at hita, apkiramdam ng may tumutusok-tusok/panghihina / pamamanhid sa braso / binti, pananakit ng ulo na naiiba sa mga naranasan mo noong nakaraan (hal. , pananakit ng ulo na may iba pang mga sintomas tulad ng mga pagbabago sa paningin / kakulangan ng koordinasyon, mga umiiral na migraines na nagiging mas masahol, bigla / napakalubhang pananakit ng ulo), mabagal na pagsasalita, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mga problema / pagbabago sa paningin. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihiran ngunit seryosong epekto ay nagaganap: matinding pananakit ng tiyan /puson, mga bukol sa dibdib, hindi pangkaraniwang pagkapagod, madilim na ihi, naninilaw na mga mata / balat. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay malamang na hindi mangyari, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa norethindrone; o sa iba pang mga progestin (hal. , norgestrel); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon ka ng ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang produktong ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka ng: abnormal na resulta ng pagsusuri sa suso, kanser sa suso, mga problema sa atay (hal. , tumor sa atay, aktibong sakit sa atay), kasalukuyan o hinihinalang pagbubuntis, hindi maipaliwanag na pagdurugo ng ari. Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang iyong buong kasaysayang medikal, kabilang ang kasaysayang medikal ng pamilya, lalo na sa: istrok/atake sa utak o iba pang mga pamumuo ng dugo (hal, sa mga binti, mata, baga), mataas na presyon ng dugo, mababang antas ng mabuting kolesterol (HDL ), diyabetis, sakit sa puso (hal. atake sa puso, pananakit ng dibdib), kasaysayan na naninilaw na mga mata / balat (paninilaw ng balat), sa panahon ng pagbubuntis o habang gumagamit ng mga tabletas sa pagkontrol ng pagbubuntis, sobrang pananakit ng ulo, labis na timbang, mahabang panahon ng pag-upo o pagkakahiga (hal. , hindi pagkilos ng madalas tulad ng pagkahilig sa kama). Ang paninigarilyo / paggamit ng produktong may tabako habang gumagamit ng hormonal birth control (pill / patch / ring) ay nagdaragdag ng peligro sa mga problema sa puso at istrok/atake sa utak. Huwag manigarilyo. Ang panganib ng mga problema sa puso ay tumataas habang nagkaka edad (lalo na sa mga kababaihan na higit sa 35) at sa madalas na paninigarilyo (15 o higit pang piraso ng sigarilyo sa isang araw). Bago magpa-opera, kabilang ang operasyon sa ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin. ...