Norflex


3M Pharmaceuticals | Norflex (Medication)


Desc:

Naglalaman ang Norflex ng orphenadrine citrate. Ito ay isang pampakalma sa kalamnan na nakadikit sa buto. Kumikilos ito sa central nervous sytem (utak at kordon sa gulugod) upang makabuo ng kalmadong epekto sa kalamnan. Ginagamit ang Norflex upang matulungan ang pag-kalma ng ilang mga kalamnan sa iyong katawan at upang mapawi ang sakit at kakulangan sa ginhawa na dulot ng pagkapunit o iba pang pinsala sa iyong kalamnan. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang tuyong bibig, pagkahilo, malabong paningin, pagduwal, pagsusuka, at paninigas ng dumi. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang mapawi ang tuyong bibig, kumain ng (walang asukal) matapang na kendi o maliliit na yelo, ngumuya ng (walang asukal) babol gam (bubble gum), uminom ng tubig, o gumamit ng ano mang pamalit ng laway. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, kabilang ang: mga pagbabago sa kaisipan / kalooban o damdamin (tulad ng pagkalito, pagkabalisa, guni-guni), panginginig, mabilis / kabog na tibok ng puso, pagkahimatay, nahihirapang umihi, pagsakit ng mata. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas kahit isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama tulad ng: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong tagapangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang mga alerdyi sa anumang iba pang mga gamot, pagkain, preservatives o tina/pangkulay; mayroon kang anumang mga problema sa puso; mayroon kang anumang mga problema sa atay o bato. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o balak mong mabuntis o ikaw ay nagpapasuso o plano na magpasuso. Maaaring talakayin ng iyong doktor o parmasyutiko ang mga panganib at benepisyo na kasangkot. ...