Norgesic


3M Pharmaceuticals | Norgesic (Medication)


Desc:

Ang Norgesic ay isang gamot na ginagamit na may kombinasyon, kasama ang pahinga at pisikal na paggagamot, upang gamutin ang mga pinsala at iba pang masakit na kundisyon ng kalamnan. Ang aspirin ay kanilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na salicylates. Gumagana ang Aspirin ng pagbawas sa mga sangkap sa katawan na sanhi ng sakit at pamamaga. Ginagamit ito upang mabawasan ang sakit, pamamaga, at lagnat. Ginagamit ang caffeine sa kombinasyong ito upang madagdagan epekto ng aspirin at orphenadrine na magpaginhawa ang sakit . Ang Orphenadrine ay isang pampakalma ng kalamnan. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga nerve impulses (o pakiramdam) na ipinapadala sa utak. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagkahilo, malabong paningin, panghihina, pananakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit sa puso, pagduduwal, paninigas ng dumi, at panunuyo ng bibig. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga bibihira ngunit seryosong epektong ito ay maganap: mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (Pagkalito, pagkabalisa, guni-guni), mabilis/kumakabog na tibok ng puso, mga pagbabago sa pandinig (pagtunog sa tainga), hirap sa pag-ihi; madaling pagdurugo / pagpapasa, itim/may dugo/paningitim ng dumi, panghihimatay, mabilis na tibok ng puso, pananakit ng mata, tiyan / pagbara ng bituka (patuloy na pagduduwal / pagsusuka, matagal na paninigas ng dumi), hirap/masakit na paglunok, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagbabago ng dami ng ihi , pagsusuka na parang kape. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Norgesic ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pag-aantok. Mag-ingat kapag nagmamaneho, gumagamit ng makinarya, o pagamit ng ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pagka-antok, iwasan ang mga aktibidad na ito. Huwag uminom ng alkohol. Gayundin, kasama ng aspirin, ang alkohol ay maaaring makapinsala sa tiyan. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng pamamantal, pangangati, lagnat, o kasikipan ng ilong habang ginagamit ang Norgesic. Huwag uminom ng gamot na higit sa inireseta. Kung gamot ay hindi sapat upang guminhawa ang sakit, kausapin ang iyong doktor. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko, kung mayroon kang: mataas na presyon sa mata (glaucoma), ulser sa tiyan / bituka o pagbara, lumalaki/malaking prostate (sa mga kalalkihan), mga problema sa pantog, ibang problema sa lalamunan (megaesophagus / cardio-spasm), ibang uri ng sakit sa kalamnan (myasthenia gravis). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Norgesic nang walang payo ng iyong doktor. ...