Normiflo


Pfizer | Normiflo (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Normiflo / ardeparin upang maiwasan ang pagbuo ng dugo ng pagkatapos ng operasyon sa pagpapalit ng tuhod. Ito ay isang anticoagulant (pampalabnaw ng dugo) na pumipigil sa pagbuo ng pamumuo ng dugo. ...

Side Effect:

Ang pangangati, sakit, paninigas na masakit at pamumula ay maaaring mangyari sa lugar ng pinagturukan. Ang pagduduwal o pamamaga ng mga kamay o paa ay maaari ring mangyari. Kung ang mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakapagdulot ng pangamba, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Kung nagroon kang operasyon o iba pang aktibodad na ginawa sa kordon ng iyong gulugod kasama ang gamot na ito, agad na iulat ang panghihina, pamamanhid o pagsakit. Abisuhan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng: lagnat, pagkalito sa kaisipan, hindi pangkaraniwang pagpapasa o pagdurugo, mga itim na dumi. Sa hindi malamang kaganapan kung mayroon kang isang reaksyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Normiflo kung mayroon kang isang napakababang antas ng mga platelet sa iyong dugo, hindi kontroladong aktibong pagdurugo, mayroong alerdyi sa mga produktong baboy, o hindi maaaring magkaroon ng pagsusuri sa dugo bago at habang umiinom nito. Bago gamitin ang Normiflo, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang endocarditis na dulot ng bakterya, mayroong mataas na presyon ng dugo na hindi kontrolado (walang gamot), kailangang magkaroon ng operasyon o iba pang maseselang pamamaraang medikal , mayroong hemophilia o ibang karamdaman sa dugo, mayroong ulser sa tiyan, may mga problema sa mata dahil sa diyabetes o mataas na presyon ng dugo, may sakit sa atay, o may sakit sa bato. ...