Noroxin


Merck & Co. | Noroxin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Noroxin / norfloxacin upang gamutin ang mga impeksyon mula sa bakterya ng prostate at daanan ng ihi. Nagagamot din nito ang gonorrhea. Nakikipaglaban ang Noroxin sa bakterya sa katawan. Ito ay nasa isang pangkat ng mga antibayotiko na tinatawag na fluoroquinolones. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng Noroxin at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: pagtatae na puno ng tubig o may dugo; kombulsyon, panghihimatay, mabilis o pagkabog ng puso; pagkalito, guni-guni, panginginig, pakiramdam ng hindi mapakali o pagkabalisa, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pag-uugali, pakiramdam na magaan ang ulo; matinding sakit ng ulo, pagtunog sa iyong tainga, pagkahilo, pagduwal, mga problema sa paningin, sakit sa likod ng iyong mga mata; biglaang sakit, paglagutok/pagtunog, pagpapasa, pamamaga, pagkakaroon ng matitigas na bahagi, paninigas, o pagkawala ng paggalaw sa alinman sa iyong mga kasukasuan; mas mahinang pag-ihi kaysa sa dati o hindi pag-ihi; pamamanhid, napapasong pakiramdam, pananakit, o pangingit na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa; sakit sa iyong itaas na bahagi ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay lukad, paninilaw ng balat (pagbabago sa kulay ng balat o mga mata); pamumutla ng balat, madaling pagpapasa o pagdurugo, panghihina, lagnat, pamamaga ng mga glandula, pangkalahatang hindi maganadang pakiramdam; ang unang sinyales ng anumang pantal sa balat, gaano man ka banayad; o matinding reaksyon sa balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, pakiramdam ng nasusunog sa iyong mga mata, sakit sa balat, na sinusundan ng pula o lila na pantal sa balat na kumakalat (lalo na sa mukha o sa itaas na katawan) at sanhi ng pamumula at pagbabalat. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring isama: pagduduwal, banayad na pagtatae, pagsakit/pamumulikat ng tiyan, heartburn; sakit ng ulo, pagkahilo; sakit sa puwit; pagpapawis; sakit sa likod; o pangangati ng ari ng babe o may lumalabas ng mga likido sa ari ng babae. Humingi ng agarang atensyong medikal kung makaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Noroxin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi, problemasa ritmo sa puso, sakit sa bato o atay, kahinaan ng kalamnan o problema sa paghinga, problema sa kasukasuan, kondisyon na tinatawag na pseudotumor cerebri, kasaysayan ng mga kombulsyon, kasaysayan ng pinsala sa ulo o utak tumor/bukol, mababang antas ng potassium sa iyong dugo (hypokalemia), personal o kasaysayan ng pamilya ng Long QT syndrome, o kung mayroon kang isang reaksyong alerdyi sa isang antibyotiko. Iwasang kumuha ng mga antacid, bitamina o mineral supplement, sucralfate, o didanosine powder o chewable tablets sa loob ng 2 oras bago o pagkatapos mong uminom ng norfloxacin. Ang Noroxin ay maaaring maging sanhi ng pamamaga o pagkaputol ng isang litid (ang hibla na nag-uugnay sa mga buto sa mga kalamnan sa katawan), lalo na sa litid binti na kung tawagin ay Achilles. Ang mga epektong ito ay maaaring mas malamang na mangyari kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, kung uminom ka ng gamot na steroid, o kung nagkaroon ka pagpapalit ng bato, puso, o baga. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Noroxin nang walang payo ng iyong doktor. ...