Norpramin


Sanofi-Aventis | Norpramin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Norpramin / desipramine upang gamutin ang mga sintomas ng pagkalungkot/depresyon. Ang Desipramine ay isang tricyclic antidepressant. Nakakaapekto ito sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi balanse. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: mabilis, kumakabog, o hindi pantay na tibok ng puso; kombulsyon; pagsakit ng dibdib o mabibigat na pakiramdam, sakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pangkalahatang pakiramdam na may sakit; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan; biglaang sakit ng ulo, mga problema sa paningin, pagsasalita, o balanse; madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina; panginginig, hindi mapakali ang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; paninigas ng kalamnan, mataas na lagnat, pagpapawis, pagkalito, panginginig, pakiramdam na maaari kang mahimatay; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o hindi pag-ihi; matinding uhaw at sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, at panghihina; pamamantal sa balat, matinding panginginig o pamamanhid, sakit at panghihina ng kalamnan; o pagduduwal, sakit ng tiyan, mababang lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na lukad, paninilaw ng balat (pamumutla ng balat o mga mata). Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay: pagsusuka, paninigas ng dumi; tuyong bibig, hindi kanais-nais na lasa; panghihina, kawalan ng koordinasyon; pakiramdam ng pagkabalisa, hindi mapakali, nahihilo, o inaantok; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog), bangungot; malabong paningin, problema sa pagtuon ng atensyon, sakit ng ulo, pagtunog sa iyong tainga; pamamaga ng suso (sa mga kalalakihan o kababaihan); o nabawasan ang sekswal na pagnanasa, kawalan ng lakas, o kahirapan sa pagkakaroon ng orgasm. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyong ito, maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri upang ligtas na uminom ng desipramine: sakit sa puso, o kasaysayan ng atake sa puso, istrok, o mga kombulsyon; kasaysayan ng pamilya ng biglaang kamatayan na nauugnay sa sakit sa ritmo sa puso; bipolar disorder (manic-depression); schizophrenia o iba pang sakit sa isip; sakit sa atay; sobrang aktibo teroydeo (hyperthyroidism); diyabetes (ang desipramine ay maaaring itaas o babaan ang asukal sa dugo); glaucoma; o mga problema sa pag-ihi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...