Nylidrin - oral


Isotec Pharmaceeuticals | Nylidrin - oral (Medication)


Desc:

Ang Nylidrin ay kabilang sa pangkat ng mga gamot na tinatawag na vasodilators, na gumagana sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga daluyan ng dugo. Ang gamot na ito ay ginamit upang mas mapabuti ang daloy ng dugo sa kundisyon tulad ng Raynaud's disease, pamumulikat ng binti sa gabi at iba pang mga problema sa sirkulasyon ng dugo. Ito ay isang de-resetang gamot lamang at dapat inumin gamit ang bibig, karaniwang 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, o tulad ng payo ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon ng katawan sa paggagamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Nylidrin ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkasira ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, panginginig, panghihina o pangangamba. Kung ang alinman sa mga ito ay magpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bihira ngunit ang mga malubhang epekto ay: reaksyong alerdyi - pamamantal na may kasamang pamumula ng balat, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pananakit ng dibdib, pagkabog ng tibok ng puso, pagsusuka, pamamantal sa balat. Humingi agad ng agarang tulong na medikal kung mapansin ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: pananakit ng dibdib, sakit sa puso, sakit sa teroydeo (thyroid), o ulser. Dahil ang Nylidrin ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-kaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang hindi nasisigurong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang paginom ng mga inuming may alkohol/nakakalasing. Hindi nirerekomenda and paggamit ng gamot na ito kung ikaw ay buntis at nagpapasuso kung walang payo ng iyong doktor. ...