Olanzapine


Eli Lilly and Company | Olanzapine (Medication)


Desc:

Ang Olanzapine ay ginagamit kasabay ng fluoxetine (Prozac) para sa paggamot ng depresyon at bipolar disorder. Ginagamot nito ang schizophrenia at acute mixed o manic episodes tulad ng pagkabalisa na nauugnay sa bipolar disorder. Ang karaniwang dosis sa pag-inom ng olanzapine para sa paggamot sa schizophrenia ay 10-20 mg isang beses araw-araw. ...

Side Effect:

Ang maaring epekto ng Olanzapine ay ang mga pagkalula, pagkahilo, pagkaligalig, hindi pangkaraniwang pag-uugali, pagkalungkot, hirap makatulog o mapanatiling tulog, panghihina, hirap sa paglalakad, paninigas ng dumi, pagtaas ng timbang, tuyong bibig, sakit sa braso , binti, likod, o kasukasuan, paglaki ng dibdib o vaginal discharge, huli o wala sa tamang panahon ng pagregla at kabawasan sa kakayahang sekswal. Ang ilan sa mga posibleng seryosong epekto ay seizures, pagbabago sa paningin, pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, hindi pangkaraniwang at hindi mapigilang paggalaw ng iyong mukha o katawan, namamagang lalamunan, lagnat , panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon, matigas na kalamnan, labis na pagpapawis, iregular na pagtibok ng puso, pamumula, pantal at kahirapan sa paghinga o paglunok. Kung alinman sa mga sintomas na ito ang magpatuloy o lumala, ipagbigay alam agad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagka-antok kung kaya't iwasan ang pagmamaneho o gumawa ng mga aktibidad na kinakailangan ng pagka-alerto upang manatiling ligtas. Iwasan din ang mga inuming nakalalasing. Ipagbigay alam din sa iyong healthcare professional kung ang ikaw o ang isa sa iyong pamilya ay may kasaysayan ng mga sumusunod: diabetes, sakit sa puso, mataas na antas ng kolesterol / triglyceride sa dugo, mataas na presyon ng dugo at obesity. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal tulad ng mga problema sa atay, mababang presyon ng dugo, kanser sa suso, stroke, demensya, sakit na Alzheimer, seizures, problema sa prosteyt, glaucoma (narrow angle type), sakit sa bituka, kahirapan sa paglunok, tardive dyskinesia (tingnan din sa seksyon ang mga iba pang epekto ), paninigarilyo, atbp. ...