Oncaspar


Enzon Inc | Oncaspar (Medication)


Desc:

Karaniwang ginagamit ang Oncaspar kasabay ng iba pang mga gamot na kontra-kanser (chemotherapy) upang gamutin ang matinding lymphocytic leukemia (lahat), lalo na sa mga pasyente na alerdyi sa L-asparaginase. Pinapatay nito ang mga tumor cells ng amino acid (asparagine) sa pamamagitan ng paggutom sa mga ito . Ang Oncaspar ay iniksyon sa ugat o kalamnan ng isang healtcare professional. Ang dosis ay batay sa laki ng iyong katawan at tugon sa gamot. Iwasang dumampi ang gamot sa balat, mata, bibig, o ilong. Kung madampihan man ay agarang linisin ito at ipag-bigay alam kaagad sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Ipagbigay alam agad sa iyong doktor o parmasyutiko kung mananatili o lumala ang mga epekto tulad ng pagduduwal, pagsusuka, panghihina, pagkawala ng gana sa pagkain, pagtatae, pagkahilo at pananakit / pamamaga / pamumula sa lugar ng pag-iniksyon. Ipaalam din sa iyong doktor kung makaramdam ng mas seryosong epekto tulad ng matinding sakit sa tiyan o puson, mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, madaling uhawin o maihi, madaling pagtamo ng pasa, maitim na ihi, paninilaw ng mga mata o balat at pananakit / pamumula / pamamaga / pamamanhid at pangingilig ng mga braso o binti. Bihira naman ang naitalang masamang epekto tuald ng biglaang paghingal, paninikip ng dibdib, matinding sakit ng ulo, seizures, pangungutal, pagkalito, mga pagbabago sa paningin at kahinaan sa isang bahagi ng katawan. Madalang ang naiulat na seryosong allergic reactions subalit kung mararanasan ito ay agad na humingi ng tulong medikal. Ang ilan sa mga seryosong allergic reactions ay ang mga pantal, pangangati o pamamaga ng mukha, dila at lalamunan, matinding pagkahilo at problema sa paghinga. Mayroon pang ibang epekto na hindi pa naitatala. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Oncaspar, ipagbigay alam sa iyong doktor ang anumang allergy o kung ikaw ay may medikal na kundisyon tulad ng kasaysayan ng isang seryosong epekto sa L-asparaginase na may sintomas ng pagdurugo, pamumuo ng dugo o pancreatitis, at kasaysayan ng diyabetis o sakit sa atay. Pinagbabawal ang pagbabakuna nang walang pahintulot ng iyong doktor, at iwasang malanghap ang mga taong kamakailan-lamang nabakunahan ng oral polio vaccine o flu vaccine. Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo kung kaya't ipinapayo na iwasan magmaneho, gumamit ng makinarya o gumawa ng mga aktibidad upang mapanatili ang kaligtasan. Iwasan ang mga inuming nakalalasing dahil maaari kang mahilo at madagdagan ang panganib na magkaroon ng sakit sa atay. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng iyong sugar level sa dugo, na maaring magdulot ng paglala ng diabetes kung kaya't regular na suriin ang antas ng iyong blood sugar level. Sabihin agad sa iyong doktor kung makakaranas ng mga sintomas ng pagtaas ng sugar level sa dugo tulad ng madaling pagkauhaw at pag-ihi. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, humingi ng payo mula sa iyong doktor bago gumamit ng Oncaspar. ...