Oncovin


Aspen | Oncovin (Medication)


Desc:

Ang Oncovin / vincristine ay gamot sa kanser na nakakapagpigil sa paglaki at pagdami ng mga cancer cells sa katawan. Ginagamit ito upang gamutin ang leukemia, Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphoma, rhabdomyosarcoma (soft tissue tumors), neuroblastoma (cancer na nabubuo sa nerve tissue), at tumor ni Wilms. Maaari din itong inumin kasabay ng iba pang gamot. ...

Side Effect:

Tawagan kaagad ang iyong doktor kapag nagtamo ng malubhang epekto tulad ng mga: palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, pamamaga ng lalamunan, mga singaw sa bibig o sa labi; maputlang balat, pakiramdam na parang lutang ang ulo o paghirap sa paghinga, mabilis na pintig ng puso, hirap sa pagtuon, madaling pagtamo ng pasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, ari, o tumbong), lila o mapula na mga pantal sa iyong balat; pamamanhid, paghapdi, masakit o mangilong pakiramdam; bronchospasm (paghingal, paninikip ng dibdib at problema sa paghinga); pagsakit o paglambot ng tiyan, paninilaw ng balat; matinding pagdumi; masakit o mahirap na pag-ihi, pagdalas o pagdalang ng pag-ihi; pagkalula, pakiramdam ng mahihimatay; pag-atake (kombulsyon); mga problema sa paningin, pandinig, pagsasalita, paglunok, pagbalanse, o paggawa ng mga gawain; biglaang pamamanhid o panghihina ng isang bahagi ng katawan, biglaang pagsakit ng ulo, pananakip ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na umaabot sa braso o balikat, pagduwal, pagpapawis, pananakit ng buong pakiramdam; o pagsakit, paghapdi, pamumula, pamamaga, o pagbabago ng balat kung saan itinurok ang karayom ng IV. May naiulat din na mga hindi seryosong mga epekto tulad ng paglalagas ng buhok; pagbaba ng timbang; pananakit ng panga; pagsakit ng bukol, pagsakit ng buto; iregularidad sa regla; pagduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain; o panghihina at pagkahapo. Agarang ipaalam sa iyong doktor ang anumang sintomas ng isang seryosong allergic reaction tulad ng mga pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo at problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay may allergy sa vincristine o kung ikaw ay may Charcot-Marie-Tooth syndrome. Kung ikaw ay nagtataglay ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay; isang nerve-muscle disorder tulad ng myasthenia gravis, ALS (Lou Gehrig's disease), sclerosis, o muscular dystrophy o sakit sa coronary artery, mangyari lamang na ipabago ang iyong dosis o sumailalim sa ilang labaratoryong pagsusulit upang ligtas na magamit ang gamot na ito. Hindi din ito nirerekumenda sa mga nagdadalang tao o nagpapasuso maliban kung may pahintulot ng iyong doktor. ...