Orazinc


Mericon Industries | Orazinc (Medication)


Desc:

Ang Orazinc/zinc sulfate ay isang mineral na ginagamit upang magamot ang mababang antas ng zinc at paghilumin ang sugat. Inumin ito isang oras bago at 2 oras matapos kumain. Maiging inumin ito sabay sa pagkain kung hirap tanggapin ng tiyan ang gamot subalit pinakamaigi pa din mainom ito ng buo. ...

Side Effect:

Wala nman naiulat na masamang epekto ang gamot na ito subalit kung makaramdam ng mga seryosong epekto tulad ng lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, mga singaw sa bibig, pagkahapo, panghihina, pananakit ng tiyan, pagkahilo at pangangasim ng sikmura, mangyari na ipaalam agad sa iyong doktor ang mga ito. Wala din naiulat na epekto ng allergic reactions tulad ng pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagbabara ng lalamunan, pagkahilo at pamamaga ng labi, dila o mukha, subalit humingi agad ng tulong medikal kung makaramdam ng mga ganitong sintomas. ...

Precaution:

Ikunsulta muna sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi o mababang antas ng dugo sa copper bago gumamit ng Orazinc. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng iyong doktor. ...