Antipyrine with benzocaine - otic


Bausch & Lomb | Antipyrine with benzocaine - otic (Medication)


Desc:

Ang kombinasyon ng Antipyrine at benzocaine ay ginagamit sa tainga upang paginhawahin ang sakit, pamamaga, at kondyestiyon ng ilang mga inpeksyon sa tainga. Ang Antipyrine and benzocaine otic ay mayroong solusyon (likido) na inilalagay sa tainga. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong gamot, kasama ng mga kinakailangang epekto nito, ang mga epekto ay pwedeng mangyari. Kung ang mga sumusunod ay mangyari, ang mga ito ay senyales ng reaksyong alerdyi at kinakailangan ng agarang alagang medikal: pangangati, pagsusunog, pamumula, o umaawas na sugat sa tainga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroong kondisyong tinatawag na perforated tympanic membrane. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...