Orlaam


Roxane Laboratories, Inc. | Orlaam (Medication)


Desc:

Ang Orlaam ay naglalaman ng mga aktibong sangkap ng levomethadyl acetate, isang synthetic opioid na nahahalintulad sa methadone. Ang Orlaam ay aprubadong gamitin sa mga pasyenteng lulong sa droga na hindi na kayang gumaling pa sa mga gamot tulad ng methadone o buprenorphine. Ito ay de-resetang gamot at dapat inumin ng eksakto sa nireseta ng doktor. Ang dosis ay depended sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan o bawasan ang dosis o dalas ng walang pahintulot ng iyong doktor at huwag kaligtaan ang iyong dosis. ...

Side Effect:

Ang karaniwan at banayad na epekto ng Orlaam ay tulad ng mga pananakit ng tiyan, paninigas ng dumi, pagtatae, panunuyo ng bibig, problema sa pagtulog, at pananakit ng ulo. Ipagbigay alam agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ang nagpatuloy o lumala. Ang iba pang matinding epekto ay tulad ng pagkahilo, pagkaantok, pamamantal, pagbabago sa mood tulad ng depresyon, hirap sa paghinga, hallucinations, pagkalito, pagiging iritable, panginginig, seizures, pagpapawis, pagkahimatay o iregularidad sa pagtibok ng puso. Kung mapapansin ang alinman sa mga ito ay agarang humingi ng medikal na tulong. Madalang ang mga allergic reactions tulad ng pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagbabara ng lalamunan at pamamaga ng mga labi, dila o mukha. Gayunpaman, humingi ng tulong medikal kung nararanasan ang mga nabanggit. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Orlaam, ipagbigay alam sa iyong doktor ang anumang uri ng alerdyi, kung may iniinom na ibang gamot o kung may medikal na kondisyon tulad ng sakit sa atay, bato o puso. Ang Orlaam ay maaaring magdulot ng pagka-antok kung kaya't ipinapayo na iwasan ang magmaneho o gumamit ng mga makinarya upang masiguro ang kaligtasan. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis at nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng iyong doktor. ...