Ortho - Dienestrol


McNeil | Ortho - Dienestrol (Medication)


Desc:

Ang Ortho-Dienestrol ay isang pambabaeng hormon na ibinibigay sa mga kababaihan na wala ng kakayahang makagawa ng sapat na dami ng hormon. Ginagamit din ito upang makabawas sa mga sintomas ng menopause tulad ng vaginal dryness. ...

Side Effect:

Pangangati ng ari, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkabalisa ng tiyan, pagduduwal, pagbago sa timbang, pagbaba o pagtaas ng gana sa pakikipagtalik, at paninigas ng suso ang maaaring maranasan. Kung ang alinman sa mga nabanggit ang nagpatuloy o lumala, agad na ipagbigay alam sa iyong doktor o parmasyutiko. Wala naman naitala na mga seryosong epekto subalit ipagbigay alam agad sa iyong doktor kung nakakaranas ng mga pagbabago sa mentalidad o mood ( malalang depresyon o pagkawala ng memorya), pananakit o pamamaga ng alak-alakan, matinding pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, panghihina ng kabilang parte ng katawan, pagka-utal, pagbabago ng paningin (pagbabago ng grado ng contact lens o pagkabulag), mga bukol sa suso, pamamaga ng mga kamay o mga paa, pagbabago sa vaginal bleeding (spotting, mas maiksi o mas matagal na regla), hindi pangkaraniwang vaginal discharge/pangangati/ amoy, at paninilaw ng mata o ng balat. Wala din naiulat na allergic reactions subalit agad na humingi ng medikal na tulong kung makakaramdam ng pamamantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ipinag-iingat ang paggamit ng Ortho-Dienestrol sa mga pasyente na may sakit sa metallic bone na nauugnay sa hypercaldemia, problema sa atay, jaundice, depresyon, diabetes at may tinataglay na sakit na uterine leiomyomata (na posibleng lumaki dahil sa estrogen). Kung magkakaroon ng jaundice habang tumatanggap ang pasyente ng estrogen, dapat maihinto ang paggamit ng gamot habang inaalam pa ang sanhi ng jaundice. Ang Estrogen ay maaaring maging sanhi ng fluid retention. Ibayong pag-iingat ang kinakailangan sa paggamit ng gamot na ito para sa may mga medikal na kondisyon tulad ng epilepsy, migraine at cardiac o renal dysfunction. May posibilidad na magkaroon ng sobra sobrang estrogenic stimulation sa ibang pasyente tulad ng matindi at abnormal na pagdudugo ng uterine, mastodynia, atbp. Kinakailangan din ang maayos na paggamit ng Estrogen sa mga pasyente na hindi nabuo ang mga buto. Ipinagbabawal ito na gamitin ng mga buntis at nagpapasuso. Talakayin sa iyong doktor ang mga panganib at benepisyo ng gamot na ito. ...