Ortho - Est


Janssen Pharmaceutica | Ortho - Est (Medication)


Desc:

Ang Ortho - Est/estropipate ay isang uri ng estrogen na ginagamit upang gamutin ang sintomas ng menopause tulad ng mga hot flashes, biglaang mainit na pakiramdam, pagkatuyo, pangangati at paghapdi ng ari. Ang Ortho - Est/estropipate ay tumutulong din makaiwas sa osteoporosis sa mga kababaihan na nakakaranas at dumanas ng menopause. Ito ay iniinom ng may isang basong tubig ayon sa itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay base sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa gamutan. Huwag baguhin ang dosis o dalas ng walang payo ng doktor. ...

Side Effect:

Ang Ortho - Est ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana kumain, pamamaga ng suso; acne o pagbabago ng kulay ng balat; kawalan ng gana sa pakikipagtalik, pagkabaog, hirap malabasan sa pagtatalik, migrane, pagkahilo; pananakit o pagkatuyo ng puwerta, pamamaga ng iyong alakan o paa; depresyon; o pagbabago sa iyong buwanang regla at biglaang pagududugo. Kung ang alinman dito ang dito ang nagpatuloy o lumala, agad na humingi ng tulong sa iyong doktor. May iba pang mas malalang epekto na nangangailang ng agarang medikal na tulong, tulad ng alerdyi; paninikip ng dibdib, mabigat na pananakit ng braso at mga binti, pagduduwal, pagpapawais, pakiramdam na magkakasakit; biglaang pamamanhid o panghihina lalo na sa isang bahagi ng katawan; matinding pagsakit ng ulo, pagkalito, problema sa paningin, pananalita o pagbalanse, pananakit at pamamaga sa babang parte ng binti, abnormal na pagdudugo ng ari,; pananakit, pamamaga at pagtigas ng tiyan; paninilaw o bukol sa suso. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Ortho - Est, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi, kung gumagamit ng iba pang gamot o kung may medikal na kondisyon tulad ng pagdudugo o pamumuo ng dugo, kasaysayan ng stroke o problema sa pagdaloy ng dugo, abnormal na pagdudugo na hindi pa nasusuri ng doktor, o anumang uri ng breast, uterine, o hormone-dependent cancer; mataas na presyon ng dugo, angina o sakit sa puso; mataas na kolesterol o triglycerides; sakit sa bato o atay; hika; epilepsy o problema sa seizure,; migraine; diabetes; depresyon, sakit sa apdo; o hysterectomy. Ang Ortho - Est ay maaaring magdulot ng pagkaantok kung kaya't ipinapayo na iwasan ang magmaneho o gumamit ng mga makinarya upang masiguro ang kaligtasan. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng doktor. ...