Orudis SR


Wyeth | Orudis SR (Medication)


Desc:

Ang Orudis SR/ketoprofen ay nakakatulong makapagpagaling ng pananakit at pamamaga ng rheumatoid arthritis o osteoarthritis. Kahit na nakakatulong ang gamot na ito na makabawas ng sakit ng rheumatoid arthritis or osteoarthritis, hindi ito nakakagamot ng iyong kondisyon. Ang rheumatoid arthritis or osteoarthritis ay mula sa pangkat ng gamot na Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs (NSAIDs). Ang mga gamot na ito ay nakakatulong mawala ang pananakit o pamamaga. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng balisang tiyan, paninigas ng dumi, pagtatae, pagkahilo, pagkalula, kawalan ng gana kumain, o pananakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga ito ang magpatuloy o lumala, agad ipagbigay alam sa iyong doktor o parmasyutiko. Wala naman naiulat na seryosong epekto subalit kaagad na humingi ng tulong medikal kung makakaranas ng mabilis na pagtibok ng puso, pagkahimatay, pagbabago sa pandinig ( na parang kulilig sa tenga), pagbabago ng mentalidad o ng mood (pagkalito o depresyon), matinding sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, biglaang hindi maipaliwanag na paglaki ng timbang, pamamaga ng mga kamay at paa, pagbabago sa paningin (panlalabo) at pagkahapo. Mayroon din na bihira subalit napakaseryosong epekto ng gamot na ito tulad ng pagtamo ng mga sugat o pagdudugo, pagbabago sa dami ng ihi, mga senyales ng impeksyon (lagnat, panginginig, malalang pananakit ng lalamunan), at sintomas ng meningitis (hindi maipaliwanag na stiff neck, lagnat). Ang gamot na ito ay maaaring makamatay sa bihirang pagkakataon sanhi ng pagkasira ng atay. Kung mapapansin ang sintomas ng pagkasira ng atay tulad ng maitim na ihi, pananakit ng tiyan at puson, malalang pagduduwal o pagsusuka at paninilaw ng balat at mata, agarang ipagbigay alam sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Orudis SR, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa aspirin o iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs-NSAIDs (ibruprofen, naproxen, celecoxib), may ibang alerdyi o may medikal na kundisyon tulad ng hika (kasama ang kasaysayan ng paghirap sa paghinga matapos gumamit ng aspirin o NSAIDs), pagududugo o pamumuo ng dugo, sakit sa dugo (anemia), sakit sa puso (congestive heart failure o kasaysayan ng atake sa puso), mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, sakit sa atay, pagtubo ng mga bukol sa ilong, problema sa lalamunan, tiyan at mga bituka (pagdudugo, pangangasim ng sikmura o ulser), stroke, pamamaga ng mga alakan, mga paa o mga kamay, at matinding dehydration. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pagkaantok kung kaya't ipinapayo na iwasan ang pagmamaneho o paggamit ng mga makinarya para sa sariling kaligtasan. Limitahan din ang pag-inom ng alak. Maaari din magdulot ito ng pagdudugo sa loob ng tiyan o sa mga bituka. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo, sabay ng regular na pag-inom ng gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagdudugo sa loob ng tiyan kung kaya't ipinapayo na limitahan o itigil ang pag-inom at paninigarilyo. Hindi din inirerekomenda ito sa mga buntis o nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng iyong doktor. ...