Oruvail SR


Sanofi-Aventis | Oruvail SR (Medication)


Desc:

Ang Oruvail SR/ketoprofen ay nakakatulong mabawasan ang pananakit at pamamaga dulot ng rheumatoid arthritis o osteoarthritis. Kahit nakakatulong makabawas ng sakit at pamamaga ang gamot na ito, hindi pa rin ito nakakatulong magpagaling ng kondisyon. Ang Ovurail SR ay nabibilang sa mga gamot na Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs (NSAIDs). Gumagana ang mga ganitong gamot sa pamamagitan ng pagbabawas sa sakit at pamamaga. ...

Side Effect:

Ang mga pangkaraniwang epekto ng Oruvail SR/ketoprofen ay ang pamamantal, pagkulilig sa tenga, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagkalula, pananakit ng puson, pagtatae, paninigas ng dumi, pangangasim ng sikmura, water retention at paghirap sa paghinga. Ipaalam agad sa iyong doktor o parmasyutiko kung alinman sa mga sumusunod ang nagpatuloy o lumala: matinding pananakit o paninigas ng tiyan, lagnat, stiff neck, pananakit ng mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, mga problema sa mata gaya ng panlalabo ng paningin, sore eyes, pangangati ng mata, pagluluha ng mata, iregular na pagtibok ng puso o palpitation, pagdudugo o madaling pagtamo ng sugat, pagpasa, senyales ng anemia tulad ng panghihina, kakulangan sa paghinga, pamumutla, pagbabago sa kulay ng ihi, dugo sa ihi, pagbabago sa dalas ng pag-ihi, at mahapdi na pag-ihi. Agad na humingi ng tulong medikal kung makakaramdam ng allergic reactions tulad ng pamamantal, pangangati o pamamaga ng mukha/dila/lalamunan, matinding pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng Oruvail SR/ketoprofen kung ikaw ay mayroon o may kasaysayan ng peptic ulcer, problema sa puso, at matinding sakit sa bato o atay. Ipaalam sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng medikal na kondisyon tulad ng pangangasim ng sikmura, hirap sa pagtunaw ng kinain, sakit sa tiyan (ulser o iba pang problema sa tiyan), sakit sa bituka gaya ng ulserative colitis, sakit sa bato o atay, problema sa mata, mataas na presyon ng dugo o sakit sa puso, pamamaga ng kamay, alakan o paa, problema sa pagdudugo, hika o kasaysayan ng hika, at mga problema sa balat o allergic reactions. Ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may impeksyon sapagkat ang Oruvail SR ay maaaring magtago ng mga senyales ng impeksyon at magbigay sa iyo ng maling akala na ikaw ay maayos. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...