Oseltamivir


Genentech | Oseltamivir (Medication)


Desc:

Ang Oseltamivir ay mula sa mga gamot na tinatawag na neuraminidase inhibitors na tumutulong na mapigilan ang pagkalat ng flu virus sa katawan. Ginagamit ito sa mga taong may sintomas ng trangkaso dulot ng influenza virus sa mga matatanda at mga bata na edad 1 pataas na may sintomas na hindi hihigit sa 2 araw. Ang Oseltamivir ay ginagamit din sa mga matatanda o mga bata edad 1 pataas na walang pinakitang sintomas. Ito ay isang de-resetang gamot lamang at iniinom 2 beses sa isang araw, isa sa umaga at isa sa gabi, sa loob ng 5 araw o ayon sa direktiba ng iyong doktor. Ang dosis ay ayon sa iyong medikal na kondisyon o tugon sa gamutan. Huwag dagdagan ang dosis ng walang pahintulot ng doktor. ...

Side Effect:

Ang Oseltamivir ay kadalasang nagdudulot ng pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; pagkahilo, pananakit ng ulo, pagdudugo ng ilong; pamumula ng mata, insomnia; ubo at iba pang problema sa paghinga. Kung ang alinman sa nabanggit ang nagpatuloy o lumala, agad na humingi ng tulong medikal. Halos wala naman naiulat na mas seryosong epekto tulad ng biglaang pagkalito, delirium, hallucinations, pagpapakita ng kakaibang pag-uugali o pananakit ng sarili. Agad na humingi ng tulong medikal kung mapansin ang mga ganitong sintomas. Wala din naiulat na allergic reactions tulad ng pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagbabara ng lalamuna, at pamamaga ng labi, dila o mukha, subalit itawag agad sa iyong doktor kung makaranas ng mga nabanggit. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi, kung gumagamit ng iba pang gamot o kung mayroon kang medikal na kondisyon tulad ng immunodeficiency virus (HIV) o acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), sakit sa puso, sakit sa bato o problema sa atay. Ang Oseltamivir ay maaaring magdulot ng pagkaantok at pagkahilo kung kaya't ipinapayo na iwasan ang magmaneho o gumamit ng mga makinarya upang masiguro ang kaligtasan. Hindi din ito nirerekomenda sa mga buntis at nagpapasuso maliban na lamang kung may pahintulot ng doktor. ...