Osmitrol


Baxter International | Osmitrol (Medication)


Desc:

Ang Osmitrol/mannito na isa ding diuretic ay ginagamit upang makatulong sa paglikha ng ihi sa mga pasyenteng may malalang sakit sa bato. Ang pagdami ng ihi ay nakakatulong sa pagsalba sa bato at mailabas ang mga nakakalasong sangkap ng katawan. Tumutulong din ito na mabawasan ang pamamaga at presyon sa mata o sa utak. ...

Side Effect:

Posibleng makaranas ng ilang epekto sa paggamit ng gamot na ito tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, panunuyo ng bibig, at pagkairita/ pananakit o pamamaga ng parte ng pagiiniksyon. Ipagbigay alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay magpatuloy o lumala. Ipaalam din sa iyong doktor ang mga posibleng maranasan na masmalubhang epekto tulad ng panlalabo ng paningin, pagbabago sa dami ng ihi at pananakit ng likod. Wala naman naitalang mga seryosong epekto subalit agarang humingi ng medikal na tulong kung sakaling makaranas ng pababago-bagong pag-iisip o mood, problema sa paghinga, seizures, paninikip ng dibdib at pangingitim o panlalanta ng balat (necrosis). Wala naman din naiulat na mga allergic reactions tulad ng pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo o hirap sa paghinga, subalit agad na ipaalam sa iyong doktor kung sakaling magkaroon ng mga ganitong sintomas. ...

Precaution:

Hindi maaaring gamitin ang Osmitrol kung ikaw ay alerdyi sa mannitol, may malala o matagal ng sakit sa bato, namamaga ang baga, may matinding dehydration, pagdudugo sa utak ng hindi dahil sa operasyon, at kung tuluyan ng hindi gumagana ang iyong bato at wala ng kakayahan pang umihi. Para masiguro na ang mannitol ay makakatulong sa iyong kondisyon at hindi magdudulot ng paglala, kinakailangan na masuri ang iyong dugo at ang iyong pulso. Makakatulong ito sa iyong doktor upang malaman kung gaano ka niya katagal gagamutin ng Osmitrol. Hindi ito nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...