Abatacept


Bristol-Myers Squibb | Abatacept (Medication)


Desc:

Ang Abatacept ay soluble fusion protein na binubuo ng extracellular domain ng human cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) na naka-link sa modified Fc portion ng human immunoglobulin G1. Ang Abatacept ay ginagawa sa pamamagitan ng recombinant DNA technology sa mammalian cell expression system. Ang apparent molecular weight ng abatacept ay 92 kilodaltons. Ang Abatacept lyophilized powder para sa intravenous infusion ay ibinibigay bilang sterile, white, preservative-free, lyophilized powder para sa intravenous administration. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari ang mga side effect tulad ng impeksyon, infection at kanser, sakit ng ulo at pagkahilo, upper respiratory tract na impeksyon at pamamaga ng nasopharynx,pagkahilo, pagpapantal, ubo, pananakit ng likod, mataas na presyon ng dugo, hindi pagkatunaw, urinary tract infection at pananakit ng mga binti. Ang mga side effects sa mga bata ay:upper respiratory tract na impeksyon, pamamaga ng nasopharynx, sakit ng ulo, pagkahilo, pagdudumi, ubo at sakit ng tiyan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong dooktor kung ikaw ay may kahit na anong uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng ibang gamot at kung ikaw ay mga kondisyon tulad ng:sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Maaaring mapataas ng Abatacept ang iyong tsansa na makakuha ng mga impeksyon, kabilang na ang mga malubhang impeksyon. Huwag munang simulan ang gamot kung mayroon kang impeksyon (kasama na ang impeksyon sa balat). Ang Abatacept ay maaaring maging sanhi ng ilang impeksyon na hindi na aktibo sa katawan (tulad ng hepatitis B o tuberculosis) na maging aktibo muli. Kasama sa mga reaksyon na ito ay ang pagpapantal, pangangati, wheezing o hirap sa paghinga, at hindi pangkaraniwang pamamaga. Ang Abatacept ay naglalaman din ng maltose, na maaaring maka-interfere sa ilang blood glucose monitors. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang payo ng doktor. ...