Antrizine


Novartis | Antrizine (Medication)


Desc:

Ang Antrizine/meclizine ay nagpipigil sa pagduduwal at pagsusuka sa pagbabawas sa mga gawain ng sentro ng utak na kumukontrol sa pagduduwal. Ito rin ay pumipigil sa sakit ng paggalaw sa pamamagitan ng pagbabawas sa pagkasigla ng mga neuron sa mosyon at balanseng sentro (vestibular na rehiyon) ng utak. Kapag ginamit para sa paggagamot ng mga sintomas ng sakit sa paggalaw, ang Antrizine 25-50 mg ay dapat na inumin ng isang oras bago ang byahe at kada 24 oras para sa durasyon ng paglalakbay. ...

Side Effect:

Ang Antrizine ay naiugnay kasama ng haypotensyon (mababang presyon ng dugo) at mga palpitasyon ng puso. Ang Antrizine ay pwedeng magsanhi ng pagkaantok. Ang mga ibang epekto ay may kasamang pagduduwak, tuyong bibig, malabong paningin, pamamantal, konstipasyon, pagtatae at pang-ihing retensyon (inabilidad o hirap na pag-ihi). Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: mga problema sa paghina (halimbawa, hika, empaysema), glawkoma, mga problema sa prosteyt, mga karamdamang sumpong. Ang alkohol, mga sedatibo, at pampakalma ay pwedeng magpataas sa pagkaantok na sanhi ng Antrizine /meclizine. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...