Oxazepam - oral


Actavis | Oxazepam - oral (Medication)


Desc:

Ang Oxazepam ay mula sa grupo ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ginagamot ng Oxazepam ang hindi pagbalanse ng utak na nagdudulot ng anxiety disorders o alcohol withdrawal symptoms. ...

Side Effect:

May mga naitalang mga epekto ang paggamit ng gamot na ito tulad ng pagkaantok, pagkahilo, panlalabo ng paningin o pananakit ng ulo. Kung ang alinman sa nabanggit ang nagpatuloy o lumala, agad na ipagbigay alam sa iyong doktor o parmasyutiko. Marami sa mga gumagamit ng gamot na ito ang wala naman naitalang seryosong epekto subalit kung makaranas ng mga sintomas tulad ng pagbabago sa mentalidad o sa mood, pag-utal, panghihina, hirap sa paglalakad, tumaas o bumabang gana sa sekswal, panginginig, hirap sa pag-ihi at hirap sa pagtulog, mangyari lamang na ipaalam agad sa iyong doktor. Wala naman naitala pa na mas malalang epkto tulad ng pagkahimatay, pananakit ng tiyan o puson, patuloy na pagduduwal, pagsusuka, pagod, paninilaw ng mata o ng balat, madilim na ihi, matinding pananakit ng lalamunan o lagnat. Wala naman din naiulat na allergic reactions subalit mas maigi na humingi ng tulong medikal kung makaranas ng mga sintomas. ...

Precaution:

Mainam na huwag gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay hindi hiyang sa oxazepam o sa iba pang benzodiazepines, tulad ng alprazolam, chlordiazepoxide, clorazepate, diazepam, o lorazepam. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng depekto sa sanggol na nasa sinapupunan ng ina kung kaya't huwag gumamit ng oxazepam kung ikaw ay buntis. Bago gumamit nito, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga problema sa paghinga, glaucoma, porphyria, sakit sa bato o atay, o kasaysayan ng depresyon, kasaysayan ng pagpapakamatay, o pagkalulong sa droga o alak. Itago ang gamot sa lugar na hindi madaling maabot. ...