Anturane


Novartis | Anturane (Medication)


Desc:

Ang Anturane/sulfinpyrazone ay nagbabawal sa mga trombotikong proseso na kaugnay ng adhesyon ng pleytlet, agregasyon at nagbabawas sa kaligtasan ng pleytlet. Ang sulfinpyrazone ay nagbabawas sa mga lebel ng serum urate, nagpipigil sa pormasyon ng bagong tophi, at nagtatag ng resorpsyon ng umiiral na tophi sa pamamagitan ng pagpapataas sa pagpapalinaw ng asidong yurik at tubig sa mga bato. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, kadalasan ay dalawang beses araw-araw o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Inumin ito kasama ng pagkain, gatas, o mga antasido upang bawasan ang pag-iiba ng tiyan. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay may kasamang pagduduwal, pagtatae, epigastrikong sakit, kakapusan sa hininga. Ang pagduduwal, pangangasim ng sikmura, at pagtunog nga mga tainga ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor o parmaseutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: sakit sa ibabang likdo, pamamaga ng mga braso/binti/paa, mahirap/masakit na pag-ihi, pagbabago sa dami/kulay ng ihi. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, madugo/mahirap ilabas na mga dumi, mabilis/iregular na tibok ng puso, senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, pamamaga ng lalamunan), matinding sakit ng tiyan, sukang parang kapeng durog, hindi pangkaraniwang pagkapagod. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. Kung ikaw ay may mapansing wala sa listahan sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa sulfinpyrazone o mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Bago gamitin ang Anturane, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung anong medikasyong may reseta o wala ang iyong ginagamit, lalo ng mga anticoagulant tulad ng warfarin, acetaminophen, aspirin o mga produktong mayroong aspirin. Huwag magmaneho o gumamit ng makina hanggang di mo alam kung paano ka magreak sa gamot na ito, tandaan na ang alkohol ay pwedeng dumagdag sa pagkaantok na sanhi ng gamot na ito. Gayun rin, ang alkohol ay maaaring magpataas sa dami ng asidong yurik sa iyong dugo. Huwag iinom ng alak habang gumagamit ng sulfinpyrazone bago magpasuri sa iyong doktor. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...