Oxycodone and acetaminophen


Purdue Pharma | Oxycodone and acetaminophen (Medication)


Desc:

Ang Oxycodone ay isang opioid narcotic pain reliever kahalintulad sa morphine. Ang opioid ay minsan din tinatawag na narcotic. Ang gamot na ito ay ginagamit para pagalingin ang katamtaman hanggang sa malalang pananakit at maaaring dagdagan ang dami ng paggamit upang tumagal ang bisa ng 24 oras depende sa pangangailangan. Maaari din itong magamit sa ibang pakay. ...

Side Effect:

Agarang humingi ng medikal na tulong kung mapapasin ang mga sintomas ng allergic reactions tulad ng pamamantal, hirap sa paghinga, at pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. Itawag kaagad sa iyong doktor kung mapapansin ang iba pang seryosong epekto ng gamot tulad ng pagbagal ng tibok ng puso, pagkahimatay, pagkalito, kakaibang pagkikilos o pag-iisip, seizure (kombulsyon), pagsusuka, pananakit ng tiyan, kawalan ng gana sa pagkain, pangangati, pagdilim ng ihi, maputlang dumi, at paninilaw ng mata o balat. Ang iba pang banayad na epekto ay tulad ng pagkahilo, banayad na pagduduwal, pagsusuka, balisang tiyan, paninigas ng dumi, panlalabo ng paningin at pagkatuyo ng bibig. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng oxycodone kung ikaw ay may allergic reaction sa mga narcotic na mga gamot (methadone, morphine, Oxycontin, Darvocet, Percocet, Vicodin, Lortab at iba pa), o sa mga narcotic na gamot sa ubo na maaaring maglaman ng mga sangkap tulad ng codeine, hydrocodone, o dihydrocodeine. Huwag din itong ipagamit sa mga hinihika o nagtatae na tinatawag na paralytic ileus. May posiblidad na makasanayan inumin ang oxycodone subalit ang taong niresetahan ng gamot na ito ang siya lang dapat na gumamit. Huwag itong ipapamahagi sa ibang tao lalo na sa mga may kasaysayan ng adiksyon sa droga. Itago ang gamot sa lugar na hindi maaabot o makikita agad ng iba. Upang masiguro ang kaligtasan ng paggamit ng gamot na ito, ipagbigay alam sa iyong doktor ang mga medikal na kondisyon tulad ng hika, COPD, problema sa pagtulog o ibang problema sa paghinga, sakit sa atay o sa bato, hindi aktibong teroydo, hirap sa paglunok o pagbabara sa iyong digestive tract (tiyan o bituka), pagbukot ng gulugod, kasaysayan ng pinsala sa ulo o bukol sa utak, epilepsy o ibang sakit sa seizure, mababang presyon ng dugo, sakit sa apdo, Addison's disease o sakit sa adrenal glands, paglaki ng prosteyt, mga problema sa pag-ihi, sakit sa pag-iisip o kasaysayan ng adiksyon sa droga. Ipagbigay alam agad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o may planong magbuntis sapagkat ang gamot na ito ay hindi nirerekomenda sa mga nagdadalang-tao o nagpapasuso ng walang pahintulot ng iyong doktor. ...