Oxytocin - nasal


Piramal Healthcare | Oxytocin - nasal (Medication)


Desc:

Ang Oxytocin ay ginagamit sa huling yugto ng pagbubuntis upang tulungan ang buntis na maghilab ang tiyan (contractions). Ito ay ginagamit sa mga buntis na tumatagal ang paglabor at sa mga buntis na may mga komplikasyon tulad ng preeclampsia, eclampsia at diabetes. Ito ay ginagamit din upang matingnan ang pagtibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan, matanggal ang naiwang placenta sa loob ng matris pagkapanganak at makontrol ang pagdudugo ng pasyente matapos manganak. Sundin ang lahat ng tagubilin sa paghalo at pagtunaw ng gamot na ito na may kasamang tamang IV fluids. Kung may ilang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, mangyaring magtanong sa mga parmasyutiko. Ito ay pinapadaan sa ugat ng dahan dahan alinsunod sa direktiba ng doktor. Dapat din ihalo ang gamot na ito sa saline, dextrose o Lactated Ringers solution. Ang dosis nito ay depende sa iyong medikal na kondisyon at pagtugon sa gamutan. Bago gumamit, tingnan ng maigi ang produkto kung nahaluan ba ito ng ibang butil o kung nagbago ang kulay. ...

Side Effect:

Hindi pangkaraniwan ang mga epekto ng gamot na ito. Ang ilan sa mga seryosong epekto ay tulad ng mga allergic reactions (kakapusan sa paghinga, pagbabara ng lalamunan, pamamantal, pamamaga ng labi, mukha o dila at pagkahimatay), hirap sa pag-ihi, paninikip ng dibdib o iregularidad ng pagtibok ng puso, hirap sa paghinga, pagkalito, biglaang pagtaas ng timbang o matinding pamamaga, matinding pananakit ng ulo, pamamantal, matinding vaginal bleeding, at seizures. Ang hindi malubhang epekto nito ang posibleng mangyari. Ipagbigay alam agad sa iyong doktor kung makakaranas pamumula o pagkairita sa bahahi ng pag-iiniksiyon, kawalan ng gana sa pagkain at pagkahilo o pagsusuka. ...

Precaution:

Ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may medikal na kasaysayan tulad ng sakit sa puso, problema sa pagdudugo, seizures, sakit sa bato, mataas na presyon ng dugo, o anumang alerdyi. Hindi ito nirerekomenda sa unang 6 na buwan ng pagbubuntis ( unang 2 trimesters). Talakayin ang mga panganib at benepisyo nito sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay naihahalo sa gatas ng ina. Wala naman naiulat na naging panganib sa mga sanggol na sumususo sa gatas ng ina subalit maigi pa din kumunsulta sa doktor bago magpadede ng sanggol. ...