Paclitaxel - injection


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Paclitaxel - injection (Medication)


Desc:

Ang Paclitaxel ay nabibilang sa isang klase ng paggamot na tinatawag na antimicrotubule agents na gumagana sa pamamagitan ng paghinto sa paglaki at pagkalat ng mga selula ng kanser. Ang gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng breast kanser pagkatapos mabigo ang ibang kombinasyon ng chemotherapy. Para sa metastatic na sakit o pagbalik sa dati ng adjuvant chemotherapy. Ang Paclitaxel ay binbigay bilang intravenous na turok sa isang propesyonal na tagapangalaga ng kalusugan, sa isang ospital o klinika isang beses sa loob ng 3 linggo. Ang dosis ay nakabatay sa iyong medikal na kondisyion, laki ng katawan, at tugon sa gamot. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang mga epekto ng Paclitaxel ay maaaring maging sanhi ng: sakit, pamumula, pamamaga, o mahapdi sa lugar kung saan itinurok ang gamot, kahinaan, kalamnan o joint pain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan, mahapdi sa bibig, paglagas ng buhok, pamamanhid, mangilabot, hapdi sa mga kamay o paa, mamula, panghihilo, o pagkaantok. Kung alinman sa mga ito ay nagpipilit o lumalala, tumawag ng iyong doktor. Marami pang mga malalang epekto ay ang: isang reaksyon ng alerdyi - pantal, pangangati, nahihirapang paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; pamamanhid, mahapdi, o kiliti sa mga kamay o paa, maputlang balat, matinding pagod, hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo, sakit sa dibdib, mabagal o mabilis na pagtibok ng puso, paghihimatay, paninigas, pangdidilim, o pagbabalat ng balat sa lugar kung saan ininject ang gamot, magpaltos o magbabalat. Kung may napansin ka sa alinman sa mga ito humingi kaagad ng medikal na tulong. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Ipaalam sa iyong doctor kung kung gumagamit ka ng iba pang mga gamot at pag mayroon ka o nagkaroon ka ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa dugo, nabawasan na pagandar ng bone marrow, kasalukuyang mga impeksyon, problema sa puso gaya ng mabilis, mabagal, o hindi regular na pagtibok ng puso, mataas o mababang presyon ng dugo, sakit sa atay. Dahil ang Paclitaxel ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit nga mga mabibigat na makinarya hanggang sa sigurado ka nang magagawa mo ang mga aktibidad na ito ng ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekomenda na gumamit ng gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...