Palivizumab - injection


Unknown / Multiple | Palivizumab - injection (Medication)


Desc:

Ang Palivizumab ay ginagamit sa mga sanggol at mga bata para mapigilan ang inpeksyon sa daanan ng hangin at baga na sanhi ng isang uri ng virus (respyratory syncytial virus-RSV). Ito ay kilala bilang isang monoclonal antibody, at ito ay gumagana sa pagpigil ng paglaki ng RSV. Ang gamot na ito ay hindi ginagamit para panggamot sa RSV na inpeksyon. Ang gamot ay ituturok sa isang malaking kalamnan (kagaya ng hita) isang beses sa loob ng ilang buwan. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang epekto na nananatili at nakakaabala pag gumamit ng Palivizumab:malubhang reaksyon ng alerdyi (pantal; pamamantal; pangkakati; paghihirap ng paglunok; higpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, lalamunan, o dila; hindi pangkaraniwang pamamaos; paghina ng kalamnan; mahirap, mabilis, o hindi regular na paghihinga; hindi pagkikinig); blue lips or skin (kasama ang ilalim ng mga kuko); nahihimatay; pamumula, pamamaga, pag init, o kakulangan sa ginhawa sa lugar ng pagpapaturok; malubhang panghihilo o magaan na panghihilo; hindi pangkaraniwang pamamasa at pagdudugo. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Palivizumab, sabihan sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ang iyong anak ay may alerdyi dito o sa moyse proteins o kung ang iyong anak ay may iba pang alerdyi. Ang produktong ito ay may hindi aktibong sangkap, na nagiging sanhing alerdyi o iba pang problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Sabihin sa iyong doktor ang medikal na kasaysayan ng iyong anak, lalo na kung ito ay:pagdugo/mga problema sa pamumuo ng dugo (hal. , thrombocytopenia, sakit sa pamumuo), kamakailang operasyon sa puso. ...