Pamine


Pfizer | Pamine (Medication)


Desc:

Ang Pamine/methscopolamine ay giagamit kasama ang iba pang mga gamot para gamutin ang isang tiyak na uri ng tiyan/bituka na ulcer (peptic ulcer). Ang gamot na ito ay maaaring makatulong sa paghupa ng sakit sa tiyan/puson. Ngunit, ito ay hindi nagpapakitang umeepekto na lunasin ang mga ucer na ito, paghinto sa kanilang pagbalik, o pagpigil ng iba pang mga problema sanhi ng ulcers. Ang Pamine ay gumagana sa pamamagitan ng pagbaba ng halaga ng asido sa tiyan. Ito ay nagpapakita rin ng mga natural na kilos ng gut at pinapahinga ang kalamnan ng tiyan/bituka. Kabilang ito sa isang klase ng gamot na kilala bilang anticholinergics. Kunin ang gamot nito sa bibig, karaniwan 4 na beses sa loob ng isang araw (30 minuto bago kumain o matulog) o sa kung ano ang sinabi sayo ng doktor. ...

Side Effect:

Pagkaantok, pagkahilo, kahinaan, malabong paningin, tuyong mata, tuyong bibig, konstipasyon, o pamamaga ng puson ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ay nagpipilit o lumalala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor kaagad kapag alinman sa mga ito ay madalang ngunit seryosong mga seryosong epekto ang nangyari: pagbawas ng pawis, tuyo/init/mapulang balat, mabilis/hindi regular na pagtibok ng puso, pangkaisipan/pangkaloobang pagbabago (gaya ng pagkalito, maghalusinasyon, hindi mapakali, kinakabahan, hindi pangkaraniwang kasiyahan), sakit sa mata, pagbabago ng paningin, nahihirapan sa pagihi, pagbawas ng sekswal na abilidad. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kapag naranasan mo ang alinmang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Pamine, sabihin sa iyong tagapagbigay pangangalang pangkalusugan kung mayroon kang mga alerhiya o mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod nga mga medikal na kondisyon:glaucoma, pinalaki na prosteyt, problema sa pag ihi dahil sa pagbara ng lagay ng ihi, iba pang mga tiyan/bitukang problema (gaya ng mabagal na gut, pagbara, ulcerative colitis, impeksyon, ileostomy/colostomy na pasyente na may kasamang pagtatae), nasosobrang aktibo ng teroydeo, problema sa puso (gaya ng acid reflux, hiatal hernia, problema sa esophagus), ilang mga tiyak na nervous system (autonomic neuropathy), myasthenia gravis, problema sa atay, problema sa bato. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkaantok o sanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit nga mga makinarya, o gumawa ng kahit anong aktibidad na nangangailangan ng pagkamaalerto o malinaw na paningin hanggang sa ikaw ay makasiguradong magagawa mo ang mga aktibidad na ito ng ligtas. Limitahan ang inuming alak. Ang gamot na ito ay maaaring makakapagbawas ng pagpapawis sa iyo na maaaring makadagdag ng posibilidad na maheat stroke, isang napaka seryosong kondisyon. Iwasan ang mga aktibidad na magiging sanhi ng labis na init (gaya ng paggawa ng mabibigat na trabaho/ehersisyo sa mainit na panahon, paggamit ng mainit na tubs). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekumenda na gumamit ng Pamine ng walang payo ng iyong doktor. ...