Anusert HC - 1


BCM | Anusert HC - 1 (Medication)


Desc:

Ang Anusert HC-1/hydrocortisone ay isang isteroyd na gamot na nagbabawas sa implamasyon, pamumula, pangangati, at pamamaga sa katawan. Ang Anusert HC-1/hydrocortisone ay ginagamit upang gamutin ang menor na sakit, pangangati, at hindi kaginhawahang sanhi ng almuranas at ibang mga problema sa bahaging puwitan tulad ng pagbitak sa pwet o pangangati. Ang produktong ito ay kadalasang ginagamit ng 2 hanggang 4 na beses araw-araw, o pagkatapos ng bawat pagdumi, o ayon sa dinirekta ng iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. Linisan ang apektadong bahagi bago lagyan ng Anusert HC-1 at hugasan ang iyong kamay pagkatapos ng paggamit. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong gamot, kasama sa paggaling na mga epekto, ang mga epekto ay pwedeng mangyari. Kung ang matinding reaksyong alerdyi tulad ng pamamantal, pangangati/pamamaga ng mukha/dila/lalamunan, matinding pagkahilo, hirap sa paghinga ay mangyari, kumuha ng agarang tulong medikal. Ang ibang mga epektong pwedeng mangyari ay may kasamang: pamumula, pagsusunog, o pangangati sa bahaging nilagyan; at ibang mas seryosong epekto: pagdurugo ng pwet, pagbabago sa anyo ng balat tulad ng kulay, kapal, pamumula/panlalambot/nana ng balat o ibang mga senyales ng inpeksyon. Kung alinman sa mga kasong ito ang mangyari, tawagan agad ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa hydrocortisone, sa ibang mga gamot, o mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: dyabetis, mga problema sa mata, mga inpeksyon lalo ng sugat/inpeksyon sa pwet, sakit sa atay, mga problema sa tiyan/bituka. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...