Panitumumab Injection


Amgen | Panitumumab Injection (Medication)


Desc:

Ang Panitumumab ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng cancer ng colon o tumbong na kumalat sa iba pang mga lugar ng katawan alinman habang o pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot na chemotherapy. Ang Panitumumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagtigil sa paglaki ng mga selula ng kanser. Ang Panitumumab ay isang solusyon (likido) na ibibigay sa pamamagitan ng pagpasok (itinurok sa ugat). Karaniwan itong ibinibigay ng isang doktor o nars sa opisina ng doktor o infusion center. Ang Panitumumab ay karaniwang ibinibigay isang beses kada 2 linggo. ...

Side Effect:

Ang pinaka-seryosong masamang epekto ng turok sa panitumumab para sa intravenous na paggamit ay ang pulmonary fibrosis, pulmonary embolism, matinding dermatologic na pagkalason na pinakumplikadong nakakahawang sequelae at septic death, infusion na mga reakyson, pagduwal, pagsusuka, at konstipasyon. Ang pinakakaraniwang masamang epekto ng turok na panitumumab para sa intravenous na paggamit ay pantal sa balat na may mga pabago bagong presentasyon, hypomagnesemia, paronychia, pagkapagod, sakit ng tiyan, pagduwal, at pagtatae, kabilang ang pagtatae na nagreresulta sa dehydration. Ang mga masamang reaksyon ay kinakailangan ng pagtigil ng pagpapaturok ng panitumumab para sa intravenous na paggamit ay mga reaksyon ng infusion, matinding pagkalason ng balat, paronchynia, at pulmonary fibrosis. ...

Precaution:

Ang pagbibilad sa sikat ng araw ay maaaring magpalala ng dermatologic na pagkalason. Ang mga pasyente ay dapat magsuot ng sunscreen at sumbrero at limitahan ang pagkakalantad sa araw habang tumatanggap ng panitumumab turok na intravenous na paggamit. Bago tumanggap ng panitumumab, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang uri ng mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na sa:sakit sa baga (hal. , Pulmonary fibrosis, interstitial pneumonitis), mababang magnesiyo/kaltsyum na antas ng dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...