Papaya


Unknown / Multiple | Papaya (Medication)


Desc:

Ang Papaya ay ginagamit para sa problema sa pagtunaw ng pagkain. Ang produktong ito ay hindi dapat ginagamit para sa mga intestinal parasite infections dahil maaari itong hindi maging epektibo. Konsultahin ang iyong doktor kung sa tingin mo ay meron kang impeksyong ito. Ilang mga herbal/diet na suplemento ay nakitang may mga nakakasamang mga impurities/additives. Suriin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye tungkol sa tatak na ginagamit mo. Kunin ang produktong ito sa bibig ayon sa patnubay. Sundin lahat ng direksyon at babala na nakalagay sa pakete ng produkto. Ilang mga herbal/diet na suplemento ay nakitang may nakalagay na posibleng mapanganib na mga impurities/additives. ...

Side Effect:

Isang napakang seryosong reaksyon ng alerdyi sa produktong ito ay bihira lamang. Gayunpaman, humingi kaagad ng medikal na atensyon kung may napansin kang mga sintomas ng isang seryosong reaksyon ng alerhiya, kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Kung ang papaya ay kinukuha sa malalaking dosis, maaari itong maging sanhi ng madalang na seryosong iritasyon at ulser sa esophagus. Kung may napansin ka sa mga sumusunod na bihira lamang ngunit seryosong mga epekto, itigil ang paggamit ng produktong ito at konsultahin ang iyong doktor o parmasyutiko kaagad:isang bago o malalang panghahapdi sa puso, sakit sa dibdib, mahirap/masakit na paglunok. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung anuman sa mga bihira lang ngunit seryosong mga epekto ang nangyari:matinding sakit sa tiyan/puson, pagduduwal/pagsusuka, mabagal na pagtibok ng puso, matinding pagkahilo, hindi makagalaw. ...

Precaution:

Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inererekumenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. Ang mga likidong anyo ng produktong ito ay maaaring naglalaman ng asukal at/o alak. Pinapayuhan ang matinding pagiingat kapag mayroon kang dyabetes, pagdepende sa alak, o sakit sa atay. Kung mayroon kang mga sumusunod nga mga problema sa kalusugan, konsultahin ang iyong doktor o parmasyutiko bago gumamit ng produktong ito:sakit sa pancreas (hal. , pancreatitis). ...